The Nature of Time and Space ( preface )

by Stephen Hawking and Roger Penrose

Preface
ဤစာအုပ္တြင္ မွတ္သားထားေသာ ေရာ္ဂ်ာပန္းရို႔စ္နွင့္ စတီဗင္ေဟာကင္းတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၁၉၉၄ ခုနွစ္၊ ကိန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္ ၊ အိုင္းစက္နယူတန္ သခ်ၤာသိပၸံေကာလိပ္ တြင္ ေျခာက္လႀကာေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ စႀက၀ဠာ၏ သဘာ၀နွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအက်ဆံုး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို ေလးနက္စြာ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ျပီးခဲ႔သည္႔ နွစ္ေျခာက္ဆယ္အႀကာက သိပၸံပညာရွင္ နီးလ္ဘိုးနွင့္ အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိုင္းတို႔အႀကားတြင္လည္း ကြမ္တမ္ မကၠင္း နစ္၏ အေျခခံတရားတို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ ရွိခဲ႔ဖူးသည္။ ကြမ္တမ္ သီအိုရီသည္ ေနာက္ဆံုး သီ၀ရီျဖစ္သည္ ဆိုသည္နွင့္ ပတ္သက္၍  အိုင္းစတို္င္းက လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ႔သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ဒႆန သေဘာအားျဖင့္ မျပည့္စံုေႀကာင္းျဖင့္ နီးလ္ဘိုး တင္ျပသည့္ ကိုပင္ေဟဂင္ ေက်ာင္းေတာ္ ၀ါဒ အယူအဆအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ႔ဖူးပါသည္။

အလားတူစြာ အခု ေဟာကင္းနွင့္ ပန္းရို႕စ္ႀကား ျငင္းခံုပြဲသည္လည္း ပထမျငင္းခံုပြဲ၏ အဆက္သာ ျဖစ္ပါသည္။  ပန္းရို႕စ္က အိုင္းစတိုင္းေနရာတြင္ ရွိျပီး ေဟာကင္းက နီးလ္ဘိုးလ္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ျငင္းခံုပဲြဲတြင္ မူ ယခင္ကထက္ နည္းပညာ အယူအဆနွင့္ ဒႆနိက အယူအဆမ်ား ပိုမို နက္နဲ ရွဳပ္ေထြးလာခဲ႔ပါသည္။

ကြမ္တမ္သီ၀ရီ ( သို႔မဟုတ္ ) ပိုမိုနက္နဲ ခက္ခဲစြာ ေတြးဆယူထားေသာ ကြမ္တမ္စက္ကြင္း သီ၀ရီ သည္ လက္ေတြ႔ပိုင္းအရ နည္းပညာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒႆနအရ ေရာ္ဂ်ာပန္းရို႕စ္ ဆိုသ ကဲ႔သို႔  အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ထို႔အတူ အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြ နိႈင္းရ သီ၀ရီ ၊ ( ျဒပ္ဆြဲ သီ၀ရီ ) သည္ ယခုထက္တိုင္ အစမ္းသပ္ခံဆဲ၊ မွတ္တမ္းတင္စဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး အထူးပြိဳင့္( Singularities) နွင့္ ၀တၳဳနက္ ( Black Body ) မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍မူ ျပႆနာမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။

ေဟာကင္း-ပန္းရို႔စ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေပးစြမ္းလိုသည့္ စင္စစ္အေႀကာင္းအရာမွာ ထိုေအာင္ျမင္ေနေသာ သီ၀ရီနွစ္ခုကို ေပါင္းစည္းရန္နွင့္ ကြမ္တမ္+ ဆြဲအား သီ၀ရီ ကို  မည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုသည္ တို႔ ျဖစ္ႀကသည္။ ေလးနက္ေသာ အယူအဆပိုင္းနွင့္ နည္းပညာပိုင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔အားလံုးသည္ ဤ အခ်က္ကိုသာ ရည္ညႊန္း၍ ဖြဲ႔တည္ထားပါသည္။

အေျခခံသေဘာအရ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ဥပမာ – အခ်ိန္ျမွား အယူအဆ၊ စႀက၀ဠာ ေမြးဖြားကာစ ကနဦးအေျခအေနမ်ား ၊ ၀ထၳဳနက္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆြဲစုပ္၀ါးျမိဳမႈ ပံုစံ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔နွင့္တကြ အျခားအယူအဆမ်ားတြင္ ေဟာကင္းနွင့္ ပန္းရိုစ္တို႔သည္ အနုစိတ္ကေလးမ်ားအားျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲတည္ရွိေနႀကပါသည္။ ၎တို႔၏ အဆိုကို သခ်ာၤနွင့္ ရူပေဗဒ ေ၀ါဟာရတို႔ျဖင့္ ဂရုတစိုက္ပံုေဖာ္ထားႀကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အေျခသည္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳပါသည္။

ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕သည္ နည္းပညာပိုင္းအရ သခ်ာၤနွင့္ ရူပေဗဒကို နားလည္ ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း အဆိုျပဳခ်က္အမ်ားစုသည္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုအေပၚ စိတ္၀င္စားေစနိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ပသို႔ဆိုေစ  ျဒပ္ဆြဲသီ၀ရီနွင့္ ကြမ္တမ္သီ၀ရီနွစ္ခု စလံုူး တြဲဖက္ပါ၀င္ေနေသာ စႀက၀ဠာ၏ စည္းစနစ္က်နသည့္ ျဖစ္စဥ္ပံုစံအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ၊ ၎နွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ရေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ၊ နူးညံံ႔ပံုနွင့္ က်ယ္ေျပာမႈကို စာရွဳသူအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးေတာ့ နားလည္ပါလိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္ရပါသည္။

ပါ၀င္ေသာ အခန္းမ်ား

အခန္း(၁) ဂႏၱ၀င္ သီ၀ရီမ်ား

အခန္း(၂) ကာလ-ေဒသဖြဲ႔စည္းပံု( အမွတ္ထူးတည္ေဆာက္ပံု )

အခန္း (၃)ကြမ္တမ္ ၀တၳဳနက္

အခန္း(၄)ကြမ္တမ္သီ၀ရီနွင့္ ကာလ-ေဒသသေဘာ

အခန္း(၅)ကြမ္တမ္ စႀက၀ဠာေဗဒ

အခန္း(၆)ကာလေဒသ၏ တြန္႔လိမ္ေကြးမ်ားအေႀကာင္း

အခန္း(၇)ေဆြးေႏြးပြဲ

– ေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္ရန္ နွင့္ ကိုးကားက်မ္းစာရင္းတို႔ ျဖစ္ႀကပါသည္။

ဤက်မ္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အခန္းတစ္ခန္းခ်င္းစီကို ဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္ဆိုသြားနုိင္ရန္ ႀကိဳးစားပါမည္ဟု………..

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: