Five Agents of Change

 

HSING

ဆဌလိုင္းမ်ား အေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ အတြက္ ပထမဦးဆံုး- တရုတ္တို႔၏ အခ်ိန္၊ ေျပာင္း လဲျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ အယူအဆတို႔ၾကား တြယ္ယွက္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို သိျမင္ နားလည္ ထားရန္ လိုအပ္သည္။ တရုတ္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဒ႑ာရီ တို႔သည္ ရွင္း ( Hsing ) ငါးခုနိယာမ အေပၚ အေျခခံ ပါသည္။ ယင္းကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ဘာသာျပန္ဆို ၾကသည္က အေျခခံ ဓါတ္ၾကီး ငါးပါး ဟု ျဖစ္ၾကသည္။ မွားယြင္းသည္ ထင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္ ငါးခုဟု သာ အဓိပၸါယ္ရပါလိမ့္မည္။ ဓါတ္သ ေဘာ မ်ားထက္ ေျပာင္းလဲေပးသူ Agent ဟု စဥ္းစား ျခင္းက ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ပါမည္။ ယင္း ရွင္းသည္ ဆဌဂံ ပံုစံျဖင့္ လူသားတို႔၏ စြမ္းအင္ ငါးခုကို ေဖာ္က်ဴး သည္။ ၎ငါးခုကို ေဖာ္က်ဴးထားသည္က ေကာင္းကင္ တြင္ အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနေသာ ျဂိဳလ္ၾကီး ငါးလံုး ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္း Hsing ငါးခုသည္ သူရိန္ႏွင့္ စႏၵာ ေနလ ႏွစ္ပါးႏွင့္ တြဲ၍ အခ်ိန္ ကာလကို ဖန္တီး စီစဥ္သည္ ဟူ၏။ ေနသည္ Yang ( အဖိုဓာတ္ ) ျဖစ္ျပီး လသည္ Yin (အမဓာတ္ ) ျဖစ္သည္။ ေနသည္ ကမၻာကို ေန႔ႏွင့္ည ပိုင္းျခားေပးျပီး၊ လက ဆယ့္ႏွစ္လရာသီကို ဖန္တီးေပးသည္။ ယင္းတို႔ တစ္ဦးစီသည္ သိစိတ္ အလ်ဥ္ႏွင့္ တြဲ၍ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈ တန္ဖိုး တစ္မ်ိဳးစီ ရွိၾကသည္။ တရုတ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဒ႑ာရီတို႔အရ ရွဳပ္ေထြးလွေသာ ညအေမွာင္အတြင္းမွ ဆယ့္ႏွစ္လံုးေသာ နကၡတ္ တာရာကို ေနာက္ခံထား၍ လသစ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ( ယင္း လကို သံုးညတိုင္တိုင္ ျမင္ႏိုင္သည္ ဆိုသည္ ) လူသားဆီသို႔ ျမင့္ျမတ္ေသာ တရား စကား မ်ားပို႔လႊတ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ယင္း တရားစကား ( ဓမၼ )တို႔ကို ဤ ဆဌဂံတြင္ ပံုေဖာ္လိုက္ေသာအခါ ယင္းကို နားလည္ေသာ အၾကင္သူတစ္ေယာက္အတြက္ Hsing ငါးခု၏ ညီမ်ွေသာ ထိန္းကြပ္မႈ အေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ သံုးသပ္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း Hsing ငါးခုသည္ ဦးတည္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စီးေမ်ာမႈ ရွိပါသည္။ ဘဝျဖစ္တည္မႈ သံသရာ (Life cycle ) ႏွင့္ ဘဝပ်က္သုဥ္းမႈ သံသရာ ( Death Cycle ) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ Life Cycle သည္ Wood ( သစ္သားဓာတ္ ) မွ လာျပီး ဆႏၵ (Willing- ness ) ကို ျဖစ္ေစသည္။ Fire ( မီးဓာတ္ ) အတြက္ မူ အာရံုခံစားမႈ ( Sensing ) ကို ျဖစ္ေစသည္။ Wood သည္ Fire အတြက္ ဘဝကို ေမြးျမဴပ်ိဳးေထာင္ ေပးသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခု ျပီးေျမာက္တိုင္း အသစ္အသစ္ေသာ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေစျပီး ျခားနားေသာ ေဒသတစ္ခုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ အလားတူ Fire ကလည္း အာရံုခံစားမႈကို အေျချပဳ၍ Earth ( ေျမဓာတ္ ) ဝါ ခႏၶာကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစသည္။ ျပီးျပည့္စံုေသာ အေတြးတစ္ရပ္သည္ ခံစားမႈစိတ္ အစဥ္ ( Feeling ) ကိုသာ ေပးသည္ ။ ေနာက္ထပ္ အသစ္ေသာ အေတြးကို မေပး။ Metal ( သတၱဳဓာတ္ ) သည္ Water ( ေရဓာတ္ ) ကို သိပ္သည္းေစျပီး Water ( ေရဓာတ္ ) သည္ Wood ( သစ္သားဓာတ္ ) ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။ သံုးစြဲလိုက္ရေသာ ခံစားမႈ စိတ္အစဥ္ ( Feeling ) တို႔သည္ အျပဳအမူ (Action ) အျဖစ္ သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ လူသားတစ္ဦး၏ စြမ္းအင္ စီးဆင္းေနသည္ႏွင့္ အမ်ွ ဘဝျဖစ္တည္မႈစက္ဝိုင္း ( life cycle ) သည္လည္း ေျပာင္းလဲ ေနရသည္။ Hsing စြမ္းအင္ ငါးခုတြင္ အဘယ္ဟာမ်ွ အပိုစြန္းထြက္မေနေခ်။ ေျပာင္းလဲမႈ အတြင္း၌ အခ်င္းခ်င္း ညီမ်ွ ေနၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

အႏၱရာယ္ ဟု ရွိလာေသာအခ်ိန္မွာ Hsing အတြင္းမွ တစ္ခုခုတြင္ စြမ္းအင္စီးဆင္းမႈ တားဆီးခံရခ်ိန္၊ မူမမွန္ေတာ့ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ထုိစြမ္းအင္ သည္ အစြန္းထြက္လာသည္။ လူသားတြင္ စြမ္းအင္ မညီမမ်ွ ျဖစ္လာသည္။ တဒဂၤအားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ တစ္ခုအတြင္းတြင္ အဆံုးအစမရွိ လည္ပတ္ေနရာမွ အျခားတစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။ အျခားစြမ္းအင္မ်ား ပံုပ်က္ကုန္သည္။ Hsing တစ္ခု အစြန္းထြက္သြားေသာ အခါ အျခား အားလံုး အားနည္းကုန္သည္။ လူသည္ သဘာဝ က်က် စီးေမ်ာေနေသာ အခ်ိန္ ေအာက္မွ အဓိပၸါယ္မဲ႔ အျပင္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ယင္းကို မျပင္ဆင္ခဲ႔လ်င္ ယင္း သေႏၶတည္ရာ ျဖစ္စဥ္သည္ ေနမေကာင္း ဖ်ားနာမႈမွ ေသဆံုးမႈ တိုင္ေအာင္ ဦးတည္ပါသည္။

REF- The School Of Wisdom

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: