ေဖာက္ထြက္ျခင္းလား ဖ်က္ဆီးျခင္းလား

ျပီးခဲ့သည့္ ေခတ္အခါမ်ားက အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ အင္အားျပင္းထန္စြာ ဖြံ႕ထြား ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဒ႑ာရီမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ကို နားလည္ ေသာ္လည္း ယခုေခတ္ အခါတြင္မူ ျပန္လည္ ဖြ႔ံျဖိဳးလာေစဖို႔ ေမ်ွာ္လင့္ဖို႔ ရန္မွာ ခက္ခဲ ေနေပ လိမ့္မည္။ က်ေနာ္ တို႔ ကေန႔ ေတြ႔ေနရသည္မွာ အစဥ္အလာ ကို ေဖာက္ထြက္ လိုသူ မ်ားခ်ည္း ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား လိုလားေတာင့္တ ေအာ္ဟစ္ ေနၾကသည္မွာ အေဟာင္းမ်ားမဟုတ္၊ အသစ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ အစဥ္အလာမ်ား ျပဳိပ်က္ေနၾကသည္ကို သည္ေခတ္တြင္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရသည္။

ယင္းအတြက္ ျပန္စဥ္းစားရန္ ရွိလာပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ လူငယ္မ်ားသည္ အေဟာင္းမ်ားကို ပယ္၍ အသစ္မ်ားကို တိုးတက္ ဖန္တီးရာတြင္ လူငယ္ပီပီ ထိုးထြက္ တီထြင္ ေနၾကျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္၊ အဆင္ျခင္ ဥာဏ္မရွိ ဖ်က္ဆီး ေနၾကျခင္းလား ဆိုသည္ကို သတိျပဳမိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မည္။

တစ္ခ်ိန္က ေရွးရိုးစြဲၾကီးမ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္ခြင့္ မရႏိုင္ေအာင္ပင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေနေသာ အၾကီးမားဆံုး အရာၾကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး စသည္တို႔တြင္ ေရွးရိုးစြဲမ်ားျဖင့္ ေခတ္ကို အမွီမလိုက္နိုင္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ ယင္းအၾကံတုံး၊ ဥာဏ္တံုးမ်ား လက္တြင္ အခြင့္အာဏာမ်ား ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အခါ ‘ေဖာက္ထြက္လိုေသာ လူငယ္မ်ား’ အက်ပ္ေတြ႔ၾကရသည္။ ဒုကၡ ေရာက္ၾကရသည္။

ဥပမာ ယခင္ ဥေရာပ၏ Cultural Politics ( အစဥ္အလာ နိုင္ငံေရး ) တြင္ ဘုရားသခင္၀ါဒ ၾကီးစိုး၍ အရစၥတိုတယ္၏ မူေဟာင္းအေတြးအေခၚမ်ား တင္းၾကပ္ ေနေသာ  အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေအာက္တြင္ သိပၸံပညာမ်ားနွင့္ အျခား အေတြးအေခၚမ်ား ေဖာက္ထြက္ တိုးတက္ရန္ အခြင့္ အလမ္း နည္းပါးခဲ့ရသည္။ ယင္းကို အေမွာင္ေခတ္ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေရွးရိုးစြဲၾကီးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူၾကီးမ်ားတြင္ ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ေရွးရိုးစြဲ လူၾကီးမ်ားနွင့္ ေဖာက္ထြက္လုိေသာ လူငယ္မ်ား ၏  ျပႆနာ သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့ၾကသည္ ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူၾကီးလူငယ္ ျပႆနာသည္လည္း အက်ယ္ တ၀င့္ ရွိခဲ့ဖူးေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ၾကရပါသနည္း။ ယင္းျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္း ႏိုင္ၾကပါမည္နည္း။

ေဖာက္ထြက္ တိုင္း ေကာင္းသလား။ ေရွးရိုးစြဲတိုင္း ေကာင္းသလား။ တကယ္ဆိုလ်ွင္ ဤေမးခြန္း နွစ္ရပ္စလံုးသည္ အစြန္းေရာက္မ်ား ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ “ကာလ၊ ေဒသ ၊ ပေယာဂနွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိလ်င္ လူၾကီး ျဖစ္ေစ၊ လူငယ္ ျဖစ္ေစ ၎တို႔ ကိုယ္စီ၌ ရွိၾကသည့္ ပညာဥာဏ္မ်ားသည္ အလဟႆခ်ည္း ျဖစ္သည္” ဆိုသည္ကို မူ ႏိႈင္းခ်ိန္ ၾကည့္သင့္သည္။ က်ေနာ္ နားလည္သေလာက္ – အသိဥာဏ္ပညာ နွင့္ လူတစ္ဦး၏ စြမ္းရည္ဟူသည္မွာ ေရွးရိုးအစဥ္အလာ ( တစ္နည္းဆိုလ်င္ – စာအုပ္ၾကီး ) ေပၚတြင္ လည္း မွီခိုမေန၊ ေဖာက္ထြက္ေတြးျခင္း၊ တီထြင္ၾကံဆျခင္း ေပၚတြင္လည္း မွီခိုမေန၊ ဆိုင္ရာ ကာလ၊ ေဒသတြင္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာျဖင့္ အံ၀င္ခြင္က် ေတာ္တည့္ မွန္ကန္ေသာ သေဘာကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာလ်ွင္ ၎ကို အသိဥာဏ္ပညာ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိသည္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပမည္။

ယေန႔ ေခတ္အခါတြင္ အိုင္တီ နည္းပညာနွင့္ လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးလာေသာ အခါ လူၾကီးမ်ား ( ေရွးရိုးစြဲမ်ား ) က ေလွာင္ေျပာင္ ခံလာရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ လူၾကီးမ်ားက လူငယ္မ်ားနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း သေယာင္ေယာင္ အလိုက္အထိုက္ ရွိလာၾကသည္။ ေခတ္မီသေယာင္ ဟန္ေဆာင္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား ကလည္း ေဖာက္ထြက္ သည္။ တီထြင္သည္ ။ ၾကံဆသည္ ဆိုေသာ သေဘာျဖင့္ ၾကိဳးစားအားခဲၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ မေကာင္းေသာ လကၡဏာဟု မဆိုလိုေပ။ အစြန္း မေရာက္ၾကဖို႔သာ လိုအပ္ပါမည္။

အကယ္၍သာ အစြန္း တစ္ဘက္သို႔ ေရာက္၍ လူငယ္မ်ား အေဖာက္မွားလ်ွင္ ယခင္ရွိခဲ့သည့္ အေကာင္းမ်ား ေပါက္ျပဲ စုတ္ျပတ္သြားမည္ကို ေတာ့ စိုးရိမ္ မိပါသည္။ ေရွးအစဥ္အလာ စာအုပ္ၾကီးမ်ားမွသာ ၎တို႔ ေဖာက္ထြက္လိုေသာ အေျခခံရလာခဲ့ ၾကသည္ကို နားလည္ၾကဖို႔ လိုအပ္မည္။ ေရွးအစဥ္အလာ ထံုးတမ္း တို႔ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲျခင္း ( ၀ါ ) ေခတ္နွင့္ ၊ကာလနွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းသာ လ်ွင္ ရွိအပ္ျပီး ယင္း ေရွးရိုးမ်ား သည္ ေစာ္ကား အပ္သည္မ်ား ၊ ပစ္ပယ္ အပ္သည္မ်ားေတာ့ မဟုတ္ဟု  မွတ္ယူထားၾကရ ေပလိမ့္မည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: