အိမ္မက္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါ ရပါသနည္း ( နိဒါန္း )

အိပ္မက္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးၾကည့္မိသေလာက္ ငါးခ်က္ ရွိပါသည္။

၁။ က်ေနာ္တို႕ အိပ္မက္မ်ားသည္ ႏိုးထခ်ိန္ ကာလ လႈပ္ရွားသြားလာ သိျမင္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခ်က္ အျမင္မ်ား၏ က်ေနာ္တို႕ အေပၚ တစ္စံုတစ္ခုေသာ နည္းျဖင့္ သက္ေရာက္ ႏြယ္ယွက္ေနေသာ အျမင္အာရံုဆိုင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သည္။ အိပ္မက္တြင္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ အမွန္ သေဘာရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္အသား လကၡဏာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိပ္မက္အခ်ိဳ႕တြင္ က်ေနာ္တို႔ ဒိ႒ေလာက၌ မသိမတတ္ခဲ့ရသည့္ ပညာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားမ်ားကုိ လုပ္ေန ေျပာေနျခင္း မ်ိဳး ၾကံဳရတတ္သည္။ အိပ္မက္ထဲရွိ ခံစားရသမ်ွ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဒိ႒ေလာက နွင့္ ထပ္တူ နီးပါး ခံစားရသည္ မ်ားခ်ည္း ျဖစ္သည္။
ဤတြင္ပင္ ေနာက္တစ္ခုက အိပ္မက္၏ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္အသား လကၡဏာ ရွိတတ္ျခင္း သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ပင္ လူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္စီ မက္ေလ့ ရွိေသာ အိပ္မက္မ်ားတြင္ ေယဘုယ် တူညီေသာ သေကၤတမ်ား ပါ၀င္ေနတတ္သည္။ ထိုသို႔ ပါ၀င္ေနတတ္ သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး မွီကာ သုေတသန ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ဆိုစို႔။ လူတစ္ေယာက္က ၾကိဳးၾကာငွက္ ပါ၀င္ေသာ အိပ္မက္တစ္ခုကို မက္မည္။ အျခားလူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကလည္း ( ဇာတ္လမ္း ျဖစ္အိမ္ တူခ်င္မွ တူမည္ ) ၾကိဳးၾကာငွက္ပါ၀င္ေသာ အျခားအိပ္မက္တစ္ခုကို မက္မည္။ တူညီေနသည္က ယင္းအိပ္မက္ နွစ္ခုစလံုးတြင္ ၾကိဳးၾကာငွက္ ပါ၀င္သည္။
Occult-Philosophy တြင္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပညာအတြင္းရွိ အိပ္မက္သရုပ္ခြဲမ်ားအရ လည္းေကာင္း သိရသည္မွာ အိပ္မက္မ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ သေကၤတမ်ားသည္ ေယဘုယ်ဆန္သည္ ။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအျမစ္ ရွိသည္။ ကမၻာသံုး သေကၤတ အမွတ္ လကၡဏာ လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဥပမာ – ယခုကဲ့သုိ႔ ၾကိဳးၾကာမ်ိဳး။

၂။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အိပ္မက္မ်ားက ညႊန္ျပေနၾကသည္မွာ က်ေနာ္တို႔အေၾကာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒိ႒ေလာကတြင္ ေတြးၾကံ လုပ္ကိုင္သမ်ွကို အိပ္မက္မ်ားက ေရာင္ျပန္ဟပ္ေပးထားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္ဆႏၵမ်ား၊ အာသာရမၼက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒိ႒ေလာကတြင္ ဖြင့္ခ်၊ ေတာင့္တ၍ မရနိုင္ခဲ့ေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အိပ္မက္မ်ားတြင္ တဒဂၤ ခံစား ၾကည့္ၾကသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ အိပ္မက္မ်ားသည္ က်ေနာ္တုိ႔၏ စိတ္ထြက္ေပါက္မ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။

၃။ တတိယ အခ်က္ကား အိပ္မက္မ်ားသည္ က်ေနာ္တုိ႔၏ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ နွင့္ ဒိ႒ေလာက၌ မိမိ၏ ရွာေဖြမရႏိုင္ေသးေသာ ျပႆနာ တို႔၏ အေျဖ အခ်ိဳ႕ကို ဖြင့္ဟ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ေခတ္သိပၸံတို႔ လက္ခံႏိုင္ေကာင္းမွ လက္ခံနိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စူးစမ္းေနၾကဆဲ နယ္ပယ္ ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခ်ိန္က အေနာက္တိုင္း စိတ္ပညာရွင္ ဆစ္ဂ္မန္ဖရိုက္သည္ လူတို႔၏ စိတ္ကုိ သိစိတ္ ( Consciousness ) နွင့္ မသိစိတ္ ( Sub – consciousness ) ဟူေသာ သညာ နွစ္ခုခြဲထား – အယူအဆျဖင့္ ဤအေျဖကို ရွာခဲ့ျပီး ယေန႔ထက္တိုင္ စိတ္ခြဲ သရုပ္ေဗဒ ပညာရပ္တြင္ လက္ခံ က်င့္သံုး ေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ျမန္မာပညာရွိ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဗုဒၶ၀ါဒဘက္မွ အနီးစပ္ဆံုး စဥ္းစား ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္ကိုလည္း မွတ္သားရဖူးသည္။
က်ေနာ္တို႔ ဒိ႒ေလာက ၾကံဳသမ်ွ ျပႆနာတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ အလိုဆႏၵမ်ားနွင့္ အေတြးအသိမ်ား ( ၀ါ ) သိစိတ္ နယ္ပယ္မ်ား အတြင္းမွ အေျဖ ရွာေန တတ္ၾကျပီး၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရွာမေတြ႔ လာနိုင္ၾကေသာအခါ က်ေနာ္တို႔ မသိစိတ္အတြင္းပိုင္းတြင္ ကိန္းေအာင္း သြားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ အလ်ဥ္းသင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔၏ အိပ္မက္မ်ား၌ ယင္းျပႆနာ မ်ားအတြက္ အေျဖ ( သို႔မဟုတ္ ) အေျဖရရန္ သဲလြန္စမ်ားကို ရွာေဖြျမင္မိလာနိုင္ၾကသည္ ဆို၏။
လက္ေတြ႔ သိရွိရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ မွတ္သားမိသည္မ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ မွန္ကန္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ( ဤေနရာတြင္ သိစိတ္၊ မသိစိတ္ ခြဲျခားထားျခင္း မပါ၀င္ပါ။ သိစိတ္၊ မသိစိတ္ ခြဲျခားထားျခင္းကို က်ေနာ္ လက္မခံပါ။ )
၄။ စတုတၳအခ်က္မွာ တတိယအခ်က္ကို တစ္ဆင့္ ျမွင့္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အိပ္မက္မ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔ ျပႆနာနွင့္ စိတ္ထြက္ေပါက္မ်ားသာ မက၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးကိုလည္း ျမွင့္တင္ ေပးတတ္ေသးသည္။ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္က်န္းမာေရးကို ကုစားေပးတတ္သည္။
ဒိ႒ေလာကတြင္ ၾကိတ္မႏိုင္ခဲမရ ေျဖရွင္း မရ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို အိပ္မက္ထဲတြင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖသိမ့္ ပစ္သည္။ ထိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မရနိုင္ေသာ နည္းမ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ အခ်ိန္ ကာလေတြ ေရာေထြးသြားျခင္း မ်ိဳး ။ ( ေရွ႕ေနာက္ ျဖစ္စဥ္ မညီညြတ္ျခင္း မ်ိဳး ) ။ ေဒသ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး။

၅။ အိပ္မက္မ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔၏ စိတ္အစဥ္ကို ဒိ႒ေလာကမွ ( မတူညီေသာ ) အျခားေလာကသို႔ ေခၚေဆာင္သြားတတ္သည္။ ဤပဥၥမ အခ်က္ကိုေတာ့ ယေန႔ ေခတ္သိပၸံနယ္တြင္ လက္မခံၾကေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ သိပၸံနယ္တြင္ အိပ္မက္ကို အတုအေယာင္ ၊ စိတ္ကူးယဥ္ ေလာက အျဖစ္သာ မွတ္ယူၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္ အိပ္မက္သည္ လက္ေတြ႕ဘ၀နွင့္ မ်ားစြာ နွီးႏြယ္ပါသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ား၏ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အက်ယ္ကို သီးသန္႔ ဆက္ေရးပါမည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: