ပိေတာက္ ဆိုနာတာ

ပိေတာက္သည္ က်ေနာ္တို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။

မနက္ျဖန္ ပိေတာက္ပန္းမ်ား ပြင့္ၾကမည္ ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က က်ေနာ့ကို ေျပာသည္။ ပိေတာက္ပန္း ပြင့္ျခင္းသည္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖို႔ ( တစ္နည္း ) ပိေတာက္ပန္း ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ပန္းပြင့္ဖို႔ ရာတြင္ ထိုသူက ေျပာျပျခင္းသည္ အေျခအျမစ္ က်ေသာ အေၾကာင္းတရား မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ပိေတာက္ပန္း ပြင့္ရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ရည္ညႊန္းခ်က္ သူ႔တြင္ ရွိပါသည္ ဆိုလ်ွင္လည္း သူသည္ ပိေတာက္ပန္း ပြင့္ရန္ ဖန္ဆင္းသူ မဟုတ္ေပ။ ပိေတာက္ပန္း ပြင့္ရန္အတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ ပိေတာက္ပန္းမ်ား ပြင့္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုထက္ ဘာမ်ွ မပိုေပ။

ထိုသူ ေျပာသည္ ျဖစ္ေစ။ မေျပာသည္ ျဖစ္ေစ။ က်ေနာ္ သိသည္ ျဖစ္ေစ။ မသိသည္ ျဖစ္ေစ။ ပိေတာက္ပန္းသည္ ပြင့္ခ်င္ ပြင့္လိမ့္မည္ ( သို႔မဟုတ္ ) မပြင့္ဘဲလဲ ေနႏိုင္သည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ပိေတာက္အတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္။ ပိေတာက္ကို ခံစားသူသာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ပိေတာက္ပန္း ပြင့္ျခင္းသည္ ခံစားသူ ရွိလာ၍ ပြင့္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းေတာ့ ( အထူး ) နားလည္ ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ခံစားသူ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ၊ မရွိသည္ ျဖစ္ေစ ပိေတာက္ပန္းတို႔သည္ ( ပြင့္ရန္ အေၾကာင္းဆံုက ) ပြင့္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို က်ေနာ္တို႔က ေျပာၾကသည္။ ပိေတာက္ပန္း အလွကို ေဝဖန္ၾကသည္။ ခံစားၾကသည္။ ထိုေဝဖန္ျခင္း၊ ခံစားျခင္းတို႔သည္ ပိေတာက္ပန္း ပြင့္ရန္ အတြက္ မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွ မရွိ ဆိုသည္ကိုေတာ့ သိဖို႔ လိုအပ္သည္။

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: