2015 အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း

ဇြန္လ တစ္ရက္ေန႔ ည ၊ Economist လင့္ခ္ တစ္ခုတြင္ တင္ျပထားသည္မွာ http://www.cisco.com တြင္ တြက္ခ်က္ေပးထားသည့္ ဇယား တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ တြင္ တကမၻာလံုး အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အင္အားသည္ တစ္လလ်ွင္ ၈၀.၅ exabytes ရွိလာလိမ့္မည္ ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ယင္း ပမာဏ သည္ DVD အေခြ ခ်ပ္ေရ ဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ စာ ႏႈန္း ထားႏွင့္ ညီမ်ွသည္ ။ ယင္းႏွစ္တြင္ အာရွသည္ ေျမာက္အေမရိက ထက္ တစ္ဦးခ်င္း အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ သာလြန္ ေနမည္ ျဖစ္ျပီး အာရွက တစ္လလ်ွင္ ၂၄.၁ exabytes ၊ ေျမာက္အေမရိက က တစ္လလ်င္ ၂၂.၃ exabytes ႏႈန္း ရွိေနလိမ့္မည္ ဟု ဆိုသည္။

လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား ႏွင့္ ပိုင္းျခား တြက္ခ်က္မည္ ဆိုလ်ွင္ – ဤထက္မက တိက် မည္ ။ ပိုမို နီးစပ္ေသာ စာရင္းဇယား ထြက္လာ ႏိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ေရာ ၊ ယင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ပါ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း ေရွ႕ဆံုး ေရာက္ေနသည္က ေတင္ကိုရီးယား ျဖစ္ေၾကာင္း Cisco မွတ္တမ္း တြင္ အထင္အရွား ပါရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၊ အေမရိက ထက္ အင္တာနက္ သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း ျမင့္တက္လာႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ ျဗိတိန္ တို႔ ျဖစ္ျပီး ပ်မ္းမ်ွ တစ္ဦးခ်င္း သံုးစြဲႏႈန္း ယွဥ္ပါက gigabytes ႏွင့္ ခ်ီ၍ သာလြန္ေနမည္ ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ဘရာဇီး ကလည္း လက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး အိႏၵိယ ကမူ ယခုလက္ရွိတြင္ေရာ ေနာင္ ၂၀၁၅ တြင္ပါ မ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထား ပါသည္။

Ref: Economics

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: