အို – မရဏ

တစ္ေနရာတြင္ Paul Carus ၏ The Truth ကဗ်ာကို “သစၥာဟူသည္” ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ဆိုျပီးပါျပီ။ ဆရာ ပါရဂူ နွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ျဖစ္သည္။ ယခု Paul Carus ၏ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ပင္ ျဖစ္ေသာ Death ( မရဏဟူသည္ ) ကို ( အစအဆံုး မဟုတ္၊ ေရွ႕ဦးပိုင္း ကြက္၍ ) ဘာသာျပန္ဆို ၾကည့္ပါသည္။ ဆီေလ်ာ္ နားလည္သလို ျပန္ဆိုမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွားအယြင္း ရွိက ေထာက္ျပႏိုင္ပါရန္ မူရင္း ကိုပါ ပူးတြဲ ထည့္သြင္း ေပးလိုက္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေဇယ်
……………………….

အို – မရဏ ( သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေဆြ )

အို မရဏ၊
ေသျခင္းတရား ျဖစ္ေသာ သင္သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရွင္သန္မႈကို ျပီးျပည့္စံုသြား ေစ၏။
သင့္အတြင္း၌ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
အလားတူ သင့္အတြင္း၌ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းရမႈ ဒုကၡကို ရွာေတြ႔ရ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ေဇာစိတ္ထၾကြသမ်ွ၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သမ်ွတို႔သည္ အတိတ္တို႔ ျဖစ္ကုန္ၾကမည္။

အသင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုး၊ သစၥာ အရွိဆံုး အေဆြခင္ပြန္း ျဖစ္ေတာ့သည္။
အသင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ အနာဘယ ေရာဂါ အေပါင္းတို႔ အတြက္
ဩသဓ ေဆးစြမ္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားေပ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရွင္သန္ ေနဆဲခဏ
သင့္မ်က္နွာထားေၾကာင့္ ေၾကာက္ရ ၊ ရွားရ ကုန္၏။
သင္၏ ေအးစက္ တည္ၾကည္ေသာ အသြင္အျပင္ေၾကာင့္
အံ့ဩ တိမ္းမူး ၾကရကုန္၏။
သတၱဝါ အမ်ားတို႔သည္
သင့္အား အဆိုးရြားဆံုး ရန္သူေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကကုန္၏။
ပ်က္စီးျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ ၾကမၼာဆိုးနွင့္ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း တရားကို
ေဆာင္ၾကဥ္းတတ္သူ ဟူ၍
သင့္ကို ယံုၾကည္ၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သင္၏ ရုပ္ဆင္း အမွန္ကို မသိၾက မျမင္ၾကေတာ့။

ေရာဂါဘယ တို႔၏ စင္စစ္ အိမ္ရွင္ လက္သည္သည္
သင္၏ ေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ျပီးေခ်ျပီ။
ယင္းကို ၎တို႔ မျမင္တတ္ၾကေတာ့။
အမွန္ဆိုသည္မွာ ရွင္သန္ေနမႈ ဘဝသည္သာ
ခံစားရသမ်ွ ဖႆ၊ ေဝဒနာတို႔ ျပည့္နွက္ေနၾကရ၏။
ယင္းကို သူတို႔ မျမင္ႏိုင္ၾကေတာ့ – ။

အို မရဏ၊ နာမက်န္းသူ၊ ဒုကၡသည္ အေပါင္းတို႔၏ ခိုကိုးရာ အရွင္။
သင္သည္ ေရာဂါဘယ တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ ေစတတ္၏။
ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆ၊ ဥပါယာသ တို႔မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေစတတ္၏။
ထာဝရ ေအးျငိမ္းမႈကို အခ်ိဳျမိန္ဆံုး ျဖည့္စြမ္းေပးတတ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင့္ကို အေဆြ ဟု ေခၚပါမည္။
သင္၏ လက္ေဆာင္ပဏၰာတို႔အား ေကာင္းခ်ီးေပးပါမည္။

စင္စစ္ ေသျခင္းတရားသည္ ရွင္သန္ေမြးဖြားျခင္းတရား၏ အမႊာ သာ ျဖစ္သည္။
အတိတ္ ကာလကို ျပည္ဖံုးကားခ်၍
သစ္လြင္ေသာ ဘဝ ကန္႔လန္႔ကာကို ဖြင့္ခ် ဖန္ဆင္းေပးေပသည္။

ကမၻာေပၚရွိ ရွင္သန္သမ်ွ သက္ရွိအားလံုးသည္
အစဥ္မျပတ္ စီးဆင္းေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသာ ျဖစ္၍
ေသဆံုးျခင္း မရဏ ႏွင့္ ေမြးဖြားျခင္း ဇာတိ တို႔သည္
တစ္သီးပုဂၢလ ဘဝအလ်ဥ္ တို႔ကို ျဖတ္ပိုင္း ထုဆစ္ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၾက၏။
ဤသို႔ျဖင့္ ဘဝသည္ ျပန္လည္ သစ္လြင္လာ၊ ေတာက္ပလာ ရေပေတာ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘဝအား ဖြဲ႔တည္ၾကကုန္ေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို အေမွာင္ခ်၍
မထိမေတြ႔ရေသးေသာ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား သလႅာစီကာ
ရွင္သန္မႈ ဘဝအတြင္း တိုးဝင္တတ္ၾက၏။

အစဥ္အလာ အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့ေသာ အတိတ္တို႔ ျဖင့္
ျပန္႔ကား လာေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝိညာဥ္ခႏၶာမွ အျမိဳက္ အသီးတို႔ကို ဆုပ္ကိုင္ထား တတ္ၾက၏။
ဤသို႔ျဖင့္ ေရွ႕ေရွ႕ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ၾက၏။
ေရွ႕ေရွ႕ ဘိုးေဘး ဘဝတို႔သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြင္း ခိုဝင္၍
ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေရွ႕ေရွ႕ မ်ိဳးဆက္တို႔ကို စီးေမ်ာ ၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အဲလုစနီယန္ ဒ႑ာရီထဲမွ ကဲ့သို႔
ဘဝမီးအိမ္ကို တစ္လက္မွ တစ္လက္
ဆင့္ကမ္း ကူးေျပာင္းၾက၏ ။
ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ဝိညာဥ္ခႏၶာ အစဥ္၏ သေကၤတ ျဖစ္သည့္
အၾကင္ မီးညႊန္႔ မီးေတာက္၏ အဆက္မျပတ္ ထြန္းေတာက္ေနေစျခင္း အလို႔ငွာ
ဆင့္ကမ္းေသာ ထိုလက္တို႔
အဆက္မျပတ္ ခ်ိတ္ဆက္ ေနၾကေစဖို႔ကား လိုအပ္လွေပ၏။

……………………………

……………………………
မွတ္ခ်က္ –

Eleusinean Mysteries = ေခါမ ေအသင္ ဒ႑ာရီ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ အတိုင္း တေနရာတြင္ ဆိုထားပါသည္။ This Athenian religious festival was held in honor of the grain and fertility goddess Demeter, her name is purely Greek, meaning “spelt mother” (spelt is a hardy variety of wheat.) The cult held this important festival at the town of Eleusis, 15 miles northwest of Athens, in the heart of the wheat and barley growing region.

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: