စိတ္ႏွင့္ ရုပ္ ျပႆနာ အေၾကာင္း

စိတ္ ဟူသည္မွာ အင္မတန္ လ်ွင္ျမန္သည္ ဟု ေျပာၾကသည္။ မည္မ်ွ လ်ွင္ျမန္သနည္း ။
ေနာက္တစ္ခု စိတ္ကို ကိုယ္မွ ခြာ၍ ထားႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မည္သို႔ ခြာထားၾကသနည္း။

ယင္းသို႔ စိတ္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားသည့္ အခါ – စိတ္ကို စိတ္က ျပန္ၾကည့္ရေသာေၾကာင့္လား မေျပာတတ္။ ပတ္လည္ ခ်ာလည္ ရိုက္ေနပါသည္။ မ်က္လံုးသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ ျပန္မျမင္သကဲ့သို႔ စိတ္ကလည္း စိတ္ကို ျပန္မျမင္ျခင္းလား ။ ေတြးမိသည္။ ကိုယ္ ဥာဏ္မမွီ၍ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကမၼ႒ာန္းတိုက္ ၊ တရားစခန္း သြားေရာက္ ၾကားနာ၊ က်င့္ၾကံ ၾကသူမ်ားကေတာ့ ေျပာတတ္ၾကသည္။ စိတ္ က စိတ္ကို ျပန္ၾကည့္ရသည္မွာ အေျပာလြယ္သေလာက္ ခက္သည္ ဟု ဆိုသည္။ တကယ္ ခက္သည္လား က်ေနာ္ ၾကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ ထားေတာ့ ။ ဤသည္က က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္း မဟုတ္။

စိတ္သည္ တကယ္ ရွိမရွိ။ စိတ္သည္ ရုပ္မွ ျဖစ္သလား။ စိတ္ေၾကာင့္ ရုပ္ျဖစ္သလား- ဟူေသာ အေၾကာင္းကိုသာ ေျပာလိုသည္။ စိတ္ သည္ က်ေနာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္မွ သီးျခားျဖစ္ ပါသလား။ က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာတြင္ “ဖႆ ပစၥယာ ေဝဒနာ” ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ထိေတြ႔မႈ ရွိ၍ ခံစားသိရွိရမႈ ေဝဒနာ ရွိသည္ဟု နားလည္ထား သိထားရသည္။ ( တနည္း ) “ၾကားဖူးနားဝ” ရွိထားရသည္။ သို႔ေသာ္ အဘိဓမၼာအရ ေဝဒနာသည္ စိတ္မဟုတ္ေသး။ က်ေနာ္ ဤေနရာတြင္ ေျပာေသာ စိတ္ဟူသည္ “ဝိညာဏ ပစၥယာ နာမရူပံ” ဟူေသာ ပုဒ္မွ ရုပ္နွင့္ နာမ္ ဟု ခြဲျခားရာတြင္ ပါရွိသည့္ နာမ္ သေဘာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္ႏွင့္ နာမ္ ျပႆနာသည္ ေရွးအတီေတ ကာလကတည္းက စ၍ ယေန႔အထိ အေရွ႕တိုင္းတြင္ေရာ အေနာက္တိုင္း တြင္ပါ ေတာ္ေတာ္ ျဂိဳလ္ေမႊေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ သခ်ၤာနည္း အရ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခြဲျခား ထားရွိေသာ အခါ အပိုင္း သံုးပိုင္း ရရွိသည္။ ယင္း အပိုင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ( အၾကမ္းဖ်ဥ္းဟု ဆိုထားပါသည္။ မျပည့္စံုပါ။ လိုေနပါမည္။ )

၁။ “ေလာကတြင္ ရုပ္ခ်ည္းသာ ရွိသည္။”

ဤအယူသည္ နာမ္ကို ၊ စိတ္ကို ပစ္ပယ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုအယူရွိသူမ်ားကို စိတ္ရွိသလား ဟုေမးလ်ွင္ ရွိသည္ဟုသာ ေျဖေပးၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ဟူသည္ ရုပ္မွ ကင္း၍ မရွိ။ ရုပ္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ မီးညြန္႔မီးေပါက္မ်ိဳး သာ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကေန႔ေခတ္ သိပၸံတြင္ အာရံုေၾကာ ဆိုင္ရာ သိပၸံသမားမ်ားသည္ ယင္းအယူကို အေျခခံထား၍ ေလ့လာၾကသည္။

၂။ “ေလာကတြင္ နာမ္ခ်ည္းသာ ရွိသည္။”

ဤအယူသည္လည္း ရုပ္ကို ပစ္ပယ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ရုပ္ပိုင္းသဘာဝ မွန္သမ်ွကို သိျမင္ၾကသည္မွာ နာမ္သာ ျဖစ္၍ ယင္း စိတ္သည္/နာမ္သည္သာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ ဤ သိႏိုင္ေသာ စိတ္မွ မရွိလ်ွင္ အဘယ္ရုပ္မ်ား အဘယ္သို႔ ရွိေနပါေစ- မသိႏိုင္၊ မျမင္ႏိုင္၊ ထို႔ျပင္ အသိပညာ အစုအေပါင္းျဖင့္ လက္ရွိ စမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ ရုပ္ နယ္ပယ္ကို လြန္၍ စိတ္သည္ ျဖန္႔က်က္ႏိုင္သည္ ဟု ယူဆၾကသည္။ ပေလတို ဝါဒတြင္ Idea သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘံုဌာန အျဖစ္ကို မွတ္ယူထားသည္ ရွိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ယင္းအယူကဲ့သို႔ရွိသည္က ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုလ်ွင္ ေဂ်ာ့ ဘာကေလ ျဖစ္သည္။

၃။ “ေလာကတြင္ ရုပ္ႏွင့္ နာမ္ ပူးတြဲ တည္ရွိသည္။”

ဤအယူတြင္မူ အမ်ား လက္ခံၾကသည္။ ထိုသို႔ အမ်ား လက္ခံသည့္ အေလ်ာက္လည္း အယူကြဲမ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည္။ အေနာက္တိုင္း ဒႆနိက ဖခင္ၾကီးဟု သမုတ္ၾကေသာ ေဒးကား ( Descarte ) က ရုပ္ႏွင့္ နာမ္တို႔သည္ တြဲလ်က္တည္ရွိသည္ ဟု ဆိုေကာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အဘယ္ကဲ့သို႔ တြဲလ်က္ ရွိသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းအတြက္မူ ေျဖၾကားထားပံုမွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။

ရုပ္ႏွင့္ နာမ္တို႔သည္ အလြန္ အခ်ိန္မွန္ေသာ နာရီ ႏွစ္လံုး ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုး တစ္သီး တျခားစီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တူမ်ွေသာ အခ်ိန္ကို ျပေနသကဲ့သို႔ ရုပ္ႏွင့္ နာမ္တို႔သည္ အမ်ိဳးအစား မတူ တကြဲတျပား စီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ ဆို၏။

ထိုရုပ္ႏွင့္ နာမ္တို႔ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အေမးရွိေသာ ေနာက္ဆံုးတြင္ “ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္သည္” ဆိုေသာ အယူသို႔ ေရာက္ေတာ့သည္။

Nietzsche

( အလ်ဥ္းသင့္၍ ေျပာရလ်ွင္ ဒႆနိကေဗဒ သမိုင္း၌ ယင္း ဘုရားသခင္ – ( အေရွ႕တိုင္း – အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ တြင္ – ျဗဟၼာ၊ အတၱမ အယူအဆ ) တို႔သည္ အစဥ္အဆက္ အရိပ္ ပမာ ကပ္တြယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

နစ္ေရွး (Friedrich Wilhelm Nietzsche) [ဆရာျမင့္သန္းက နစ္ရွ ဟု အသံဖလွယ္သည္ ထင္သည္။] ၏ အေတြးအေခၚ တို႔တြင္ ယင္းအယူအဆကို ျမင္ျပင္းကပ္၍ ထင္သည္။ “God is dead. Our human’s alone!!!” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ျမည္တမ္းခဲ့ဖူးသည္။ အရြဲ႕တိုက္၍ ပဲလား၊ အကယ္ပင္ ယူဆ၍ ပဲလား မေျပာတတ္။ ဘုရားသခင္ ေသျပီ။ ငါတို႔ လူသားမ်ားသာ အထီးတည္း က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ယင္းသို႔ အယူအဆ အေျပာင္းအလဲမ်ား ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာသည့္ အေလ်ာက္ အေတြးအေခၚ စနစ္မ်ားလည္း တစ္ခုျပီး တစ္ခု – စင္ျပိဳင္ ( သို႔မဟုတ္ ) တစ္ခုကို တစ္ခု ေခ်ဖ်က္၍ ေပၚေပါက္လာၾကသည္ ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတိုိ႔အနက္မွ ဘယ္ဟာသည္ အမွန္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ဟာသည္ အမွားျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ တိုင္းတာေသာ စံႏႈန္းေတာ့ လိုအပ္ပါမည္။ ထိုစံႏႈန္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အတြင္း အဇၥ်တၱ ၊ တပါးသူ၏ အတြင္း အဇၥ်တၱ ဤႏွစ္ျဖာစလံုးတြင္ ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေနႏိုင္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ အက်င့္အၾကံမွသာလ်ွင္ လက္ခံယူႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု က်ေနာ္ ယူဆပါသည္။ )

စကားစ ျပန္ဆက္လ်ွင္ အခ်ိဳ႕ကလည္း စိတ္ဆိုသည္မွာ ရုပ္ႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ တည္ေသာ္လည္း သီးျခား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ စိတ္ကို ( သူတို႔ အေခၚ ဝိညာဥ္ ကို ) လႊင့္၍ ရသည္ ။ ခႏၶာကိုယ္မွ ကင္း၍ ထြက္သြားႏိုင္သည္။ သာဓကမ်ားပင္ ရွိၾကပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အိႏၵိယ ႏွင့္ တရုတ္တို႔မွ လာသည္။ တစ္ခါက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျပာဖူးသည္။ စိတ္သည္ အလြန္လ်ွင္ျမန္သည္ ဆို၍ ယင္း စိတ္က ဘယ္လို ျမန္ျခင္း မ်ိဳး နည္း ဟု ေမးေသာ အခါ – ၎က “ရန္ကုန္မွာေနရင္း – မႏၱေလးကို ေတြးၾကည့္ပါ။ ခ်က္ခ်င္းေတြး၍ ရသည္ ။ လန္ဒန္ကို ေတြးမလား၊ နယူးေဒလီကို ေတြးမလား ။ ေတြး၍ ရသည္။ အဲ့သေလာက္ျမန္သည္” ဟု ဆိုသည္။ က်ေနာ္ လက္မခံလိုေသာ ေၾကာင့္ ေစာဒက တက္ပါသည္။ “လူက ဤေနရာတြင္ပင္ ထုိင္၍ ေတြးၾကည့္ရင္း စိတ္က အဲ့ကို ေရာက္သြားသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ မထင္။ စိတ္အတြင္း မွတ္ဥာဏ္တြင္ ပံုေဖာ္ယူျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္မွာ မိမိ ေတြ႔ၾကံဳဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ စိတ္ကူးၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဗံုးေပါက္သည္ ဆို၍ ၾကားသည္ႏွင့္ စိတ္က ယင္းဗံုးေပါက္ရာေနရာကို ကားယားခြထိုင္၍ မေရာက္သြားႏိုင္။ စိတ္ကူးျဖင့္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္မည္။ စိတ္ကို ယင္းသို႔ လ်ွင္ျမန္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာလ်ွင္ ရယ္ဖြယ္သာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။” ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

က်ေနာ္ ေတြးၾကည့္သည္မ်ားမွာ မွားေကာင္းမွားေနႏိုင္ပါသည္။ ထင္သည့္အတိုင္းသာ ေျပာၾကည့္ျခင္း၊ ခ်ေရးျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု က်ေနာ့ ဆရာကို ေျပာရန္ ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။ မေက်လည္ပါက က်ေနာ့ဆရာႏွင့္သာ ဆက္ရွင္းၾကပါကုန္။ 😀

ေဇယ်။
………………………………………
ေအာက္ပါ စာပိုဒ္တို႔သည္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္း ( ဒႆနိက ေဗဒ ) ၏ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေသာ အေရွ႕တိုင္းအေတြးအေခၚ (စာမ်က္ႏွာ ၂၁၀ – ၂၁၅ ) မွ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ ဆိုခဲ့သည္မ်ားထက္၊ ဆရာ့ဆရာမ်ား ရွင္းလင္းသည္က ပိုမို သင့္ေလ်ာ္မည္ ထင္ေသာေၾကာင့္ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ရွိပါသည္။
………………………………………

အခ်ိဳ႕က ဗုဒၶဘာသာသည္ သိပၸံနည္းက်၏ ဟု ဆိုၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မွန္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္၏။ ဤအဆို ျပဳခ်က္နွစ္ရပ္ကို ေပါင္းစပ္ လိုက္ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာသည္ သိပၸံ နည္းက် ေသာေၾကာင့္ မွန္သည္ ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရ မလို ျဖစ္ေန၏။ ဤသို႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ ၏ မွန္ျခင္းမွာ သိပၸံပညာ အေပၚ၌ တည္ေနသလို ျဖစ္ေန၏။ အကယ္၍ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆ တစ္ခုသည္ လက္ရွိ သိပၸံပညာ ၏ အယူအဆ တစ္ခုနွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိျငား အံ့၊ ဤအယူအဆအား မွန္သည္ ေျပာရန္ ခက္လာေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ရန္လည္း အလား အလာ ရွိ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သိပၸံပညာ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၌ မတူေသာ အခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္မ်ား အနက္ အေျခခံ က်ေသာ အခ်က္ နွစ္ရပ္မွာ သိပၸံပညာသည္ ရုပ္ေလာကကို ဦးစားေပး၍ ေလ့လာေသာ ပညာ ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာသည္ စိတ္ေလာကကို ဦးစားေပး၍ ေလ့လာေသာ အယူအဆ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မွာ သိပၸံပညာသည္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား ( အဂၤလိပ္ အေခၚ the IS ) ကိုသာ ဦးစားေပး၍ ဗုဒၶဘာသာသည္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား ကို ေလ့လာ၍ ျဖစ္သင့္သည္မ်ား ( အဂၤလိပ္ အေခၚ the OUGHT ) ကို ဦးစားေပး ေလ့လာေသာ အယူအဆ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံပညာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆတို႔မွာ မတူၾကပါ။ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆ၏ မွန္ကန္ျခင္းမွာ သိပၸံပညာအား တည္မွီ၍ မွန္စရာ မလိုပါ။ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆ၌ အမွားအမွန္ကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးရႏ္ သူ႔ႏႈန္းစံ ႏွင့္ သူ ရွိပါသည္။ ထိုႏႈန္းစံမွာ “လက္ေတြ႔ျဖင့္စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္း” ( Practice ) ျဖစ္ပါသည္။

ဤတြင္ အခ်ိဳ႕က ဗုဒၶဘာသာကလည္း လက္ေတြ႔လုပ္ရမွ မွန္သည္ဟု ဆိုသည္။ သိပၸံပညာကလည္း မည္သည့္ အခ်က္အလက္ ကို မဆို လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ျခင္း ျဖင့္သာ အမွားအမွန္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ သိပၸံနည္းက်သည္ဟု ဆိုေကာင္း ဆိုၾက ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ဆိုပါက တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ အားျဖင့္သာ မွန္ပါ၏။ လံုးဝမွန္သည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သိပၸံပညာ၌ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္၍ ရသည္ဆိုရာတြင္ ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ( the IS ) နွင့္သာ သက္ဆိုင္၍သိပၸံပညာ၌ ျဖစ္သင့္သည္ ( the OUGHT ) နွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေျပာႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။ ဗုဒၶ အယူအဆ၌မူ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္၍ ရသည္ ဆိုရာ၌ အျဖစ္ အပ်က္ အေနျဖင့္သာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္၍ ရသည္မဟုတ္၊ ျဖစ္သင့္သည္ သေဘာအေနျဖင့္လည္း လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္၍ ရသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္သည္ ဦးေနွာက္၏ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို အေျခခံ၍ ရွင္းလင္းျပႏိုင္သမ်ွကို ဦးေနွာက္အား အေျခခံ၍ ရွင္းလင္းျပႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤသို႔ ဆိုျခင္း အေပၚ သိပၸံပညာရွင္ မ်ား အေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ရွိသည္ကို မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ဦး အေနျဖင့္မူ လြန္စြာ တုန္လႈပ္မႈကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေပ၏။ Max Muller ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးက ဓမၼပဒ မွ စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ကို အဂၤလိပ္ လို ျပန္ဆိုရာတြင္ ဤသို႔ ေရးသားထား၏။

All that we are is the result of what we have thought: it is founded on our thoughts, it is made up of our thought..

( ကၽြန္ုပ္တို႔ ျဖစ္ေနသမ်ွ အားလံုးသည္ ေတြးေခၚျခင္း၏ ရလာဒ္မ်ား ျဖစ္၏ ။ ယင္းတို႔သည္ ေတြးေခၚျခင္း အေပၚ အေျခခံေနသည္။ ယင္းတို႔အား ေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ )

ျမန္မာ ပိဋကတ္ အသင္းၾကီးက ထုတ္ေဝေသာ ဓမၼပါဒ က်မ္း၌မူ ဤစာပိုဒ္အား ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထား၏ –

All mental phenomena have mind as their forerunner, they have mind as their chief; they are mind made.

( စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားလံုးအတြက္ စိတ္သည္ ေရွ႕ေတာ္ေျပး ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ အၾကီးအကဲသည္လည္း စိတ္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကိုလည္း စိတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ )

ဤ ဓမၼပဒ ပါ စာပိုဒ္အား အဂၤလိပ္လို ျပန္ဆိုရာတြင္ စာသား မ်ား အေနျဖင့္ ျခားနားမႈ ရွိေသာ္လည္း အနွစ္သာရ အားျဖင့္မူ ျခားနားမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္ဆိုမႈ နွစ္ရပ္ စလံုး ကပင္ စိတ္၏ အေရးပါပံု၊ စိတ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ေပးပံု တို႔ကို ေဖာ္ျပၾကသည္။

အိႏၵိယ ရုပ္ဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ခ်ရဝါက မ်ားကမူ စိတ္ရွိသည္ ကို မျငင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ကြမ္းယာ မွ ကြမ္းေသြး ျဖစ္လာဘိသကဲ့သို႔ ရုပ္မွသာ စိတ္ေပါက္ဖြား လာသည္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္သစ္ ဦးေနွာက္အား ေလ့လာသူ မ်ားကလည္း စိတ္ကို မျငင္းပါ။ သို႔ေသာ္ စိတ္ ဆိုသည္ ဦးေနွာက္၏ လႈပ္ ရွားမႈ တစ္မ်ိဳး ဟု မွတ္ယူ ထားဟန္ တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က “စိတ္ဆိုတာ ရွိသလား” ဟု ေမးလ်ွင္ သူတို႔က “စိတ္ဆိုတာ ရွိသည္” ဟု ေျဖမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ရုပ္ဝါဒီမ်ား အား ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမွာ စိတ္က ဦးေဆာင္ပါသလား ဟု ေမးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္လည္း သူတို႔က စိတ္က ဦးေဆာင္ပါသည္ဟု ေျဖေကာင္း ေျဖၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – ေရေသာက္ခ်င္၍ ေရေသာက္ေသာ အခါ ေရေသာက္ခ်င္ေသာ ဆႏၵက ဦးေဆာင္၍ ေရေသာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ဆက္လက္ ေျပာႏိုင္သည္မွာ ‘ေရေသာက္ခ်င္ေသာစိတ္’ ေၾကာင့္ ေရေသာက္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ေရေသာက္ ခ်င္ေသာ စိတ္ကို ဖန္တီးေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဆိုလ်ွင္ အရာရာသည္ ေနာက္ဆံုး၌ ရုပ္ကသာ အေၾကာင္း ျပဳသည္။ ဦးေဆာင္သည္။

ဤသို႔ ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဓမၼဒပ က်မ္းထဲတြင္ ေတြ႔ရသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ သလို ျဖစ္ေန၏။ ဓမၼပဒ အလိုအားျဖင့္ သက္ရွိ သတၱဝါ အားလံုး၌ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ စိတ္ ဟု ဆို၏။ ဤတြင္ ဓမၼပဒ ပါ အယူအဆ ၏ မွန္ပံုကို ႏွစ္မ်ိဳး ျပ၍ ရ၏။

တစ္မ်ိဳးမွာ ဓမၼ ပဒ သည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼ ပဒ ၌ ပါရွိေသာ အယူအဆကို လက္ခံမည္ ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ အားလံုးအေနျဖင့္ လက္ခံျခင္းကို ျပဳၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ေသာ သူမ်ား အဖို႔မူ ဘဝင္က် ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

အျခားတစ္နည္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားေရာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ား ကပါ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္း အေျခခံ၍ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မူသည့္ အတိုင္း ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီေရာ – မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီး တို႔ႏွင့္ ပါ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သူတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒုတိယ နည္းျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္း နည္းအားျဖင့္ သာ သတၱဝါတို႔ ( အထူးသျဖင့္ လူသားတို႔ ) ၌ စိတ္ကသာ ဦးေဆာင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီ ကိုေရာ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးကိုပါ ေမးခြန္းတစ္ခု ကို ေမးလိုက္ပါ၏။ ထုိေမးခြန္းမွာ –

“လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ ဆိုတာ သိပါသလား” ဟူေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္၏။ ဤေမးခြန္းကို ေမးေသာ အခါ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးကမူ “လ်ွပ္စစ္အားဆိုတာ လူတိုင္း သိတာပဲ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း ။ ေမးစရာ မလိုပါဘူး” ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာပါသည္။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ မပြင့္မီက သက္ရွိထင္ရွား ရွိခဲ့ေသာ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီကမူ “လ်ွပ္စစ္အားဆိုတာ ဘာလဲ” ဟု ေမးပါ၏။

ထိုအခါ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးက “ဆရာၾကီး၊ လ်ွပ္စစ္အား ဆိုတာ မီးထြန္းလို႔လည္း ရတယ္။ စက္ေတြေမာင္းလို႔လည္း ရတယ္။ ဒီစြမ္းအားကို ေနရာတကာ ေလာက္နီးနီး သံုးလို႔ ရတယ္။ ဒါက ဆရာၾကီးတို႔ေခတ္မွာ မေပၚေသးဘူး။ ဆရာ ၾကီးတို႔ ေခတ္ ျပီးတဲ့ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင့္ ငါးရာ ေက်ာ္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပၸံ ေခတ္မွာမွ ရွိလာတာ” ဟု ရွင္းျပေသာ အခါ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီ၏ မ်က္နွာမွာ ရႊင္လန္းလာျပီး “ငါေမြးတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း နွစ္ေထာင့္ငါးရာေလာက္ ေစာေနတယ္။ ငါသာ မင္းတုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ႏွစ္ဆယ္ရာစု၊ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ရာစုမွသာ ေမြးရင္ ငါ့ ခ်ာရဝါက ရုပ္ဝါဒဟာ ကမၻာ့ဒႆန ေဗဒ ေလာကကို လႊမ္းသြားႏိုင္တယ္” ဟု ၾကံဳးဝါးလိုက္ရာ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီအား “ဆရာၾကီး၊ သိပ္ဝမ္းမသာနဲ႔ဦး၊ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းမွာ လွည့္ကြက္ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိမွာပဲ” ဟု ေျပာလိုက္ပါ၏။

ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္က မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးအား ဤသို႔ေမးလိုက္၏။-

“ပါေမာကၡၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္ ဝါယာ ႏွစ္ေခ်ာင္းျပမယ္။ တစ္ေခ်ာင္းက လ်ွပ္စစ္ အား ရွိတယ္။ က်န္တစ္ေခ်ာင္းက လ်ွပ္စစ္အား မရွိဘူး။ ဒီဝါယာ ႏွစ္ေခ်ာင္း အနက္ တစ္ေခ်ာင္းကို ကိုင္ပါ ဆိုရင္ ပါေမာကၡၾကီး ကိုင္ဝံ့ပါ့မလား” ဟု ေမးေသာ အခါ ပါေမာကၡၾကီးက “ဝါယာ စမ္းသပ္တဲ့ ကိရိယာ ရွိတာပဲ။ ဒီကိရိယာကို စစ္ျပီး လ်ွပ္စစ္အား ရွိေနတဲ့ ဝါယာကို မကိုင္ဘဲ မရွိတာကို ကိုင္မွာေပါ့” ဟု ေျဖပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က “အဲ့ဒီ စမ္းသပ္တဲ့ ကိရိယာ မရွိဘူး ဆိုရင္ေကာ” ဟု ေျပာေသာ အခါ ပါေမာကၡၾကီး က “အဲ့ဒီလို စမ္းသပ္တဲ့ ကိရိယာ ကို မသံုးရဘူး ဆိုရင္ ဘယ္ကိုင္ဝံ့မွာလဲ။ လ်ွပ္စစ္ ရွိတဲ့ၾကိဳးကို ကိုင္မိရင္ ေသမွာေပါ့” ဟု ေျဖပါသည္။

ထိုအခါ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီက “လ်ွပ္စစ္အား ပါတဲ့ဟာကို ကိုင္မိရင္ ေသသလား” ဟုေမးရာ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးက “ဟုတ္တယ္ ဆရာၾကီး လ်ွပ္စစ္အား ပါတဲ့ ၾကိဳးကို ကိုင္မိရင္ ေသတယ္” ဟု ေျဖပါသည္။ ထိုအခါ ဆရာၾကီးက “ဒီလ်ွပ္စစ္အားဟာ ၾကိဳးထဲမွာ ရွိရင္ ျမင္ရမွာေပါ့” ဟု ေစာဒက တက္ရာ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးက “လ်ွပ္စစ္အားကို မျမင္ရဘူး ဆရာၾကီး။ သူစမ္းသပ္တဲ့ ကိရိယာနဲ႔ ထိၾကည့္မွသာ သူရွိမရွိသိရတာ” ဟု ေျဖပါသည္။

ထိုအခါ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီက ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကည့္လိုက္၊ မ်က္နွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးကို ၾကည့္လိုက္ႏွင့္ “ေမာင္ခင္ေမာင္ဝင္း – တုိ႔ကို မိသြားျပီ ထင္တယ္။” ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳလိုက္ပါသည္။ စင္စစ္ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟ ပတၱီသည္ မ်က္ႏွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးထက္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္ ေစာ၍ ေမြးေသာ္လည္း မ်က္ႏွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးထက္ ဥာဏ္ထက္ျမက္ဟန္ ရွိ၏။

ထိုအခါ မ်က္ႏွာျဖဴ ပါေမာကၡၾကီးက “ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္လို မိသြားတာလဲ” ဟု ေမးလိုက္ေသာအခါ ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီက “သူေျပာခ်င္တာက ဒီလို ပါေမာကၡၾကီးရဲ႕၊ လ်ွပ္စစ္အားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ တို႔ျမင္ရတာက ၾကိဳးပဲ၊ လ်ွပ္စစ္အား ကို မျမင္ရဘူး။ ျပီးေတာ့ လ်ွပ္စစ္အားဟာ ၾကိဳးက ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဟာသူ ရွိေနတာ ။ ဒီအတိုင္းပဲ စိတ္ဟာ ရုပ္က ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ သူဟာသူ ရွိေနတာ။ ဒါေပမယ့္ လ်ွပ္စစ္အားကို ၾကိဳးထဲမွာ ရွိေနေပမယ့္လည္း ျမင္ရတာ မဟုတ္သလို၊ စိတ္ဟာလည္း ရုပ္နဲ႔ ရွိေနေပမယ့္ မျမင္ရဘူး။ ရုပ္ကိုသာ ျမင္ရတာ” ဟု ေျပာ၍ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္သို႔ လွည့္ကာ “ဟုတ္လား။ ခင္ေမာင္ဝင္း” ဟု ေမးပါသည္။

ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္က “ဆရာၾကီး အလြန္ ဥာဏ္ထက္ျမက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာၾကီး ေျပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ စိတ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ နဲ႔ တြဲရွိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကို မျမင္ရဘူး။ လ်ွပ္စစ္အား ရွိတဲ့ ဝါယာၾကိဳးဟာ လ်ွပ္စစ္အားကို မျမင္ရဘဲ အလုပ္လုပ္သလို စိတ္ ဟာလည္း မျမင္ရဘဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္ ေနတယ္။ စိတ္ဟာ သူ အလုပ္လုပ္ေနတာကို ေစတနာနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပတဲ့ အျပဳအမူေတြမွာ ေတြ႔ေနရတယ္။ ေစတနာ ေကာင္း ရွိတဲ့ လူေတြဟာ သူ႔ေကာင္းက်ိဳးေရာ၊ သတၱဝါေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကိုပါ ျပဳၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔လည္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကသလို သတၱဝါ ေတြလည္း ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာ ၾကတယ္။ ေစတနာဆိုး ရွိတဲ့ လူေတြဟာ သတၱဝါေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးကို ဖန္တီးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔လည္း စိတ္ဆင္းရဲ ၾကတယ္။ သတၱဝါေတြလည္း စိတ္ဆင္းရဲၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားက ဓမၼပါဒထဲမွာ ဒီလို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။-

“If a man speaks or acts with an evil thought, pain follow him, as the wheel follows the foot of the ox that draws the carriage. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.

“အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ မေကာင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အရာရာကို ျပဳျငားအံ့။ ထိုသို႔ ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ ခံစားမႈ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားသည္ သူ၏ ေနာက္သို႔ လွည္ဘီးသည္ ႏြားေျခရာ ေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ဘိသကဲ့သို႔ လိုက္ေနေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အရာရာကို ျပဳျငားအံ့။ ထိုသို႔ ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ခံစားမႈ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ အရိပ္သည္ ယင္းလူႏွင့္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ရွိေနဘိသကဲ့သို႔ သူႏွင့္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။”

ဟု ေျပာလိုက္ေသာ အခါ —

ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီက သူ လူျဖစ္လာသည္မွာ ေစာသြားေၾကာင္း ၊ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ကာလ၌ သာ သူေမြးဖြားခြင့္ ရပါက သူသည္လည္း ဗုဒၶ၏ သာဝက တစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ရိုးသားစြာ အမိန္႔ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ အမိန္႔ရွိလိုက္ ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အယူအဆခ်င္း မတူေသာ္လည္း ခ်ာရဝါက ဆရာၾကီး ဘရဟပတၱီ အေပၚ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်စ္ခင္ ေလးစားေသာ စိတ္မ်ား ပြားမ်ား မိပါသည္။။

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း ( ဒႆန ေဗဒ )

ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေသာ အေရွ႕တိုင္းအေတြးအေခၚ ( စာမ်က္ႏွာ ၂၁၀ – ၂၁၅ )

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: