မဟာဝန္ – ျပဇာတ္

အဝတ္အစားမ်ား စုတ္ျပတ္ေနလ်က္ ၊ ဆာေလာင္ေနဟန္ရွိေသာ အကေလးငယ္ တစ္ဦးကို ဝန္းရံ၍ ေဗာင္းေတာ္ျပည့္ ဝန္ၾကီး ေလးပါး ထိုင္ေနေစ။

ယင္း ဝန္ ေလးပါး အနက္ တစ္ပါး၏ လက္၌ ငွက္ေပ်ာသီး တစ္လံုးကို ကိုင္ေဆာင္ထားေစ။

ဝန္မင္းတို႔၏ အမည္မ်ားကား –

၁။ ရတနာဂီရိ ကုန္ေျပာင္ရွင္း ဝန္မင္း။

၂။ သီဟသူရ ေၾကာက္ဒူးတုန္ ဝန္မင္း။

၃။ ပါရာဇိန မာရ္ေအာင္ တာဝန္ေရွာင္ ဝန္မင္း။ ( မင္းတိုင္ပင္ အမတ္ၾကီးလည္း ျဖစ္အံ့။ )

၄။ သိသုပ မာလာ၊ ငါ့ဥစၥာ ဝန္မင္း။ ( ဘ႑ာေတာ္ထိန္းလည္း ျဖစ္အံ့ ။ )

ဤဝန္မင္း ေလးပါးတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ ခက္ခဲလွစြာေသာ ဂမၻီရ ျပႆနာ ပုစၦာတစ္ရပ္ကို ေလးနက္ခ်င့္ခ်ိန္ သံုးသပ္ေဝဖန္ေနဟန္ ရွိေစ။ ယင္းတို႔ စဥ္းစားေနေသာ ျပႆနာသည္ကား “ေရွ႕အလယ္တြင္ တုန္ရင္စြာ ထိုင္ေနရွာေသာ အကေလးငယ္သို႔ ဘဝရွင္မင္းတရားၾကီးပိုင္ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာေတာ္ တစ္လံုးကို ေကၽြးအံ့ ၊ မေကၽြးအံ့” ေဝခြဲပိုင္းျဖတ္ေနျခင္း ျဖစ္သတည္း။

ဝန္မင္း ( ၁ ) ၊ ရတနာဂီရိ ကုန္ေျပာင္ရွင္း ဝန္မင္း။ ။ ။ “ဝန္မင္းတို႔ရဲ႕ ။ ဤအမႈကို ဤသို႔ အခ်ိန္လင့္ခံ၍ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ရန္ ေတာ္မည္ မထင္။ အလြယ္လင့္ေသာ အေျဖကား၊ ဤအကေလးငယ္ကို ပ-ထုတ္၍ ၊ ဤငွက္ေပ်ာေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သာလ်ွင္ ဘုဥ္းေတာ္မူလိုက္လ်ွင္ မသင့္ေလာ”

ဝန္မင္း ( ၂ ) ၊ သီဟသူရ ေၾကာက္ဒူးတုန္ ဝန္မင္း။ ။ “ရတနာဂီရိ ဝန္မင္း တင္ေလ်ာက္ေသာ အေျဖသည္ အကၽြႏ္ုပ္ စဥ္းစားမိေသာ အေျဖတြင္ အဝင္အပါ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ မင္းၾတားၾကီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ၎ပိုင္ ဥစၥာသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာလ်ွင္ ျဖစ္ဆံ့ ဟု အၾကင္နာ စကား ဆိုထားသည္က တစ္ခ်က္။ မင္းပိုင္ စိုးပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာ ဘ႑ာ ဟူသမ်ွကို စာရင္းဇယား တိက်မွန္ကန္ စိစစ္သံုးစြဲၾကေစရန္ဟု အမိန္႔မွာစကား ထားသည္က တစ္ခ်က္။ ဤအခ်က္တို႔ကို ေထာက္ရွဳ၍ အကေလးငယ္ကို ပလပ္ျပန္လ်ွင္လည္း အၾကင္နာမဲ့ရာ ေရာက္ေတာ့သည္။ ဤငွက္ေပ်ာကို ေကၽြးအံ့ ဆိုျပန္လ်ွင္လည္း မင္းၾတားၾကီး ထံ အသိအမွတ္ စာမျပန္ရေလေသာေၾကာင့္ စာရင္းဇယား မဝင္၊ အလႊတ္မဲ့ သံုးရာ ေရာက္ေတာ့သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ေတာ့ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္မွာ ေၾကာက္လွ၍ စဥ္းစားရပါသည္။”

ဝန္မင္း ( ၃ ) ၊ ပါရာဇိန မာရ္ေအာင္ တာဝန္ေရွာင္ ဝန္မင္း။ ။ “အကယ္စင္စစ္ ခ်င့္တြက္ ၾကည့္ပါလ်ွင္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္မင္းမ်ားသည္ အရွင္သခင္ မ်က္နွာ ေမာ္ဖူးေနရေသာ ကၽြန္ေတာ္ရင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဝန္မင္းတို႔။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္တြင္ ရွိေသာ ဤမင္းပိုင္ ငွက္ေပ်ာေတာ္သည္ မင္းတရားၾကီးသာလ်ွင္ ေဝဖန္ ခြဲခန္႔ အပ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤမြတ္သိပ္ေနထေသာ အကေလးငယ္ကို ငွက္ေပ်ာ္ေတာ္ ေကၽြးအံ့ မေကၽြးအံ့ကိစၥကား မင္းတရားၾကီး ညီလာခံဝင္အံ့ေသာ အခါမွသာ အကၽြႏု္ပ္ မင္းတိုင္ပင္ အမတ္ၾကီး ေလ်ာက္တင္ရခ်ိမ့္မည္။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္မင္းမ်ား အလုပ္ မဟုတ္ဟု ထင္ပါ၏”

ဝန္မင္း ( ၄ ) ၊ သိသုပ မာလာ၊ ငါ့ဥစၥာ ဝန္မင္း။ ။ “ဝန္မင္းတို႔ သံုးပါး ဆိုစကားကို သံုးသပ္ရေသာ္ မင္းတရားၾကီး၏ အေရးကိစၥတြင္ ဝင္မပါလိုၾကေသာ္လည္း ငွက္ေပ်ာေတာ္ကား အကၽြႏု္ပ္တုိ႔လက္ဝယ္တြင္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းရေခ်ေတာ့မည္ ဝန္မင္းမ်ား။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မင္းဘ႑ာ ဥစၥာမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ ဤငွက္ေပ်ာကို အကၽြႏ္ုပ္သာလ်ွင္ သိမ္းေခ်မည္။ ယင္းငွက္ေပ်ာ၏သေဘာသဘာဝ ရင့္မွည့္၍ သိမ္းမထားဝံ့သာ ကာလသို႔ေရာက္လ်ွင္ အကၽြႏ္ုပ္သာလ်ွင္ ဘုဥ္းေတာ္မူရန္ တာဝန္ရွိခ်ိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤအကေလးငယ္ကို ေတာ္ရာသို႔ လႊတ္ေစ။ အရွင္ဝန္မင္းတို႔ လက္မွ ငွက္ေပ်ာေတာ္ကိုလည္း အလံုးအရပ္ ထြာဆိုင္ႏွင့္ ေန႔ရက္ နာရီ အတိအက် အကၽြႏ္ုပ္လက္သို႔ အပ္ေစ။”

က်န္ဝန္မင္းသံုးပါးမွာ ေလးဖင့္စြာ စဥ္းစားခဲ့ရေသာ အေျဖကို မၾကာခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ ဝန္မင္း ( ၄ ) အား ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားျဖင့္

“ေကာင္းလင့္ေတး။ ေကာင္းလင့္ေတး၊ ေကာင္းလင့္ေတး” ဟု ျမြက္ၾကားေျပာဆို ခ်ီးေျမွာက္ၾကေစသတည္း။ အကေလးငယ္လည္း တုန္ရီစြာျဖင့္ထျပန္ေစ။ ငွက္ေပ်ာသီးေတာ္လည္း ဝန္မင္းမ်ား လက္တြင္ပင္ ေပ်ာက္ေစ။

……………………………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: