သဘာဝ သက္သက္မ်ွသာ –

ဘာဝနာဟာ ဘာလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ေလ့က်င့္ယူရမယ့္ နည္းစနစ္ တစ္ခုလား။ က်ေနာ္တို႔ အားစိုက္ထုတ္ျပီး လုပ္ကိုင္ေနရမယ့္ အရာ တစ္ခုလား။ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ အေတြး ကို ေလ့က်င့္ေပးရမယ့္ ၊ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္သြားရမယ့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလား

–လို႔ ေမးရင္ —-

အဲ့ဒါေတြ တစ္ခုမွ မဟုတ္ဘူး လို႔ က်ေနာ္ ေျဖရပါလိမ့္မယ္။

တကယ္တမ္း စိတ္ကူး အၾကံအေတြးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သမ်ွ အရာအားလံုး – ဘယ္အရာမွ ဘာဝနာ ျဖစ္မလာ ဘူး။ ဘာဝနာဟာ အေတြးအၾကံ စိတ္ကူး တို႔ ရဲ႕ အလြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူး အေတြးက ဒီေနရာမွာ ဘာအကူအညီမွ မေပးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္စူးစိုက္ရံုမ်ွနဲ႔ ဘာဝနာ ျဖစ္မလာဘူးလို႔ က်ေနာ္ အရင္က ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာဝနာဟာ စိတ္ကူး အေတြးအားလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားခ်ိန္မွာ စတင္တယ္။

မိမိ သႏၱာန္ကို မိမိ ျပန္ဆင္ျခင္ ၾကည့္ရင္ – က်ေနာ္တို႔ ဘဝမွာ လုပ္ကိုင္သမ်ွ အရာအားလံုးနီးပါး က်ေနာ္ တို႔ စိတ္ကူး အာရံုေတြရဲ႕ ေစ့ေဆာ္မႈေတြ ေၾကာင့္ ခ်ည္းပဲ- ကိစၥရပ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ရွံဳးနိမ့္သည္ ျဖစ္ေစ စိတ္ကူး အေတြး ေတြက ေန ျဖတ္သန္း သြားရတာခ်ည္းပဲ ဆိုတာ ခင္ဗ်ား ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အခု ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘာဝနာ ျပဳေတာ့မယ္ လို႔ စိတ္ကူးတဲ့ အခါ – စ စဥ္းစားတာက “ဘယ္လို၊ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔ စရမွာလဲ” ဆိုတဲ့ technique, method ေတြပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္ ။ ဘာသာတရား ေတြ ကိုယ္စီ က အဲ့ဒီကို ေရာက္ရွိမယ့္ လမ္းေၾကာင္း၊ နည္းလမ္းေတြ ခင္းက်င္း ေပးၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ္တို႔ကလည္း မိမိ အေတြးအၾကံ၊ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီရာ ဘာသာတစ္ခုခု အတြင္းမွာ တစ္နည္းနည္းကို ေကာက္ယူျပီး ရွာေဖြပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ မေမ့ဖို႔က – အဲ့ဒီ လမ္းေၾကာင္း၊ နည္းလမ္း ၊ Method ေတြဟာ “ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကို ခင္ဗ်ားဘာသာ သိျမင္ႏိုင္ဖို႔” တစ္ခုတည္းသာ ဦးတည္ေနရလိမ့္မယ္ ။ ျပင္ပ အရာတစ္ခုကို ယံုၾကည္သြားဖို႔၊ ေတြးၾကံသြား ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သိသြားဖို႔ ။ ဆိုလိုတာက ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကို အရွင္းသား ျမင္သိ သြားေစဖို႔ သာ ျဖစ္ပါတယ္။

— ဒါကို မေပးႏိုင္တဲ့ ဘာသာေရး ဟာ အေတြးစဥ္ေတြထဲမွာပဲ ခ်ာလည္လည္ေနတဲ့ ဘာသာေရး ျဖစ္ေနမွာပဲ ။ ခင္ဗ်ား ကလည္း မိမိ အေတြး အေပၚ ၊ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ အေပၚ တဝဲလည္လည္ လက္ခံထားေနမွာပဲ ။ ဘာလို႔ ဆို – အေတြး စိတ္ကူးရဲ႕ သဘာဝဟာ – ဆက္လက္ ေတြးေခၚမႈ ဆီကိုသာ ဦးတည္ သြားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူး အေတြးအၾကံ တစ္ခုဟာ အျခား စိတ္ကူး အေတြးအၾကံ တစ္ခု ရပ္ဆိုင္းသြားမွာကို စိုးရိမ္ ေနတတ္တယ္။ အယူအစြဲ တစ္ခု စြန္႔လႊတ္ရ ခက္ခဲေနတတ္ ရျခင္း၊ အယူသည္းျခင္း၊ မ်က္ကန္းယံုၾကည္ခ်က္ ျပင္းထန္ေနရျခင္း- အဲ့ဒီ ျဖစ္စဥ္ ေတြ မွန္သမ်ွဟာ ဒီ စိတ္သဘာဝ အေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။

ဘာဝနာ ဟာ အဲ့ဒီ စိတ္ကူး အေတြးအၾကံေတြကို သတ္ပစ္တယ္။ အဲ့ဒီ စိတ္အေတြးေတြကို ခ်န္ထားရစ္ျပီး သူတို႔ကို ေက်ာ္လြန္သြားတယ္။ သိမႈ သက္သက္ဆီကိုသာ ဦးတည္သြားတယ္။

ပံုမွန္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဘဝမွာ – ခင္ဗ်ားရဲ႕ စိတ္ဟာ အျခားအရာေတြ အားလံုး ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ရင္ ေတာင္ ဘာဝနာကို လက္မခံႏိုင္ဘူး ၊ ေဘးဖယ္ထားရစ္တယ္။ အေၾကာင္းက ဘာဝနာဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာဝ ျဖစ္ေနလို႔၊ အေတြးအၾကံ မဟုတ္တဲ့ သိမႈ သက္သက္ ျဖစ္ေနလို႔ ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ – ဘာဝနာဟာ စိတ္ကူး အေတြးအၾကံရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းသြားတဲ့ ေလွကား ထစ္ ၊ အဆင့္ – မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ေလွကားထစ္ တစ္ခုခုကို နင္းခ်လိုက္ရင္ – ခင္ဗ်ား နင္းခ်လိုက္တဲ့ အဲ့အျဖစ္ကို သိျမင္ရံုေလး။- ဘယ္ေလွကားထစ္ကို မဆို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ ထားျခင္းမ်ွ သက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ျမင္သိမႈနဲ႔ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခဏတိုင္း ခဏတိုင္းကို ရွင္သန္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္သာ ဘာဝနာ ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာဝနာဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မူရင္း အျဖဴထည္သား သဘာဝ သာ ျဖစ္တယ္ – သီးျခား လုပ္ယူေနရတဲ့ အရာ တစ္ခု မဟုတ္ဘူး – ခင္ဗ်ား ရွာၾကံရယူေနရမယ့္ ဂုဏ္ရည္တစ္ခု မဟုတ္ဘူး-

It is you. It is your being.
ဘာဝနာ ဟာ ခင္ဗ်ား စင္စစ္ ကိုယ္တိုင္၊
ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ျဖစ္တည္ခ်က္သက္သက္မ်ွသာ ျဖစ္တယ္ လို႔ အထပ္ထပ္ ညႊန္းဆို လိုပါတယ္။

………………….
4.1.2012
4:00 PM
………………….
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
………………….

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: