သစ္ေျခာက္ပင္

ဒုကၡ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ သည္ မရွိသည့္ အရာကို ရွာေဖြျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား တစ္နည္း ျဖင့္ ဆိုလ်ွင္ ဒုကၡ၏ အနက္အဓိပၸာယ္သည္ သဲထဲက ဆီထုတ္ယူရန္ ၾကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သည္။ မရွိေသာ ေကာင္းကင္ပန္းကို ခူးဆြတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားျခင္းလည္း မည္သည္။ ယုန္သတၱဝါ၌ မရွိေသာ ဦးခ်ိဳကို ရွာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡ၏ အနက္ အဓိပၸာယ္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာကို လိုလားေတာင့္တ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလးဖက္ ေလးတန္၌ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား စုပံုေနလိမ့္မည္။ ယင္း အစုအပံုသည္ သင္၏ သခ်ၤဳိင္းဂူ သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကာမဂုဏ္ အာရံု၌ အရသာ ေတြ႕ေနသေရြ႕ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ရွိေနသည္ ဟူ၍သာလ်ွင္ ထင္ျမင္ေနေပလိမ့္မည္။ မိမိ ၏ မ်က္လံုး အတြင္း သႏၱာန္ထဲ ေရာက္ မသြား မခ်င္း ခ်မ္းသာ သုခသည္ မိမိ၏ အတြင္း သႏၱာန္၌ ရွိသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို သိျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္း အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္မလာမခ်င္း ဣေျႏၵမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ ျဖစ္တတ္သည္။ မိမိ၏ အျမင္သည္ လြဲမွားေသာ အျမင္ ျဖစ္ေန ပါက ဣေျႏၵ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သည္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။

စင္စစ္ ဣေျႏၵၾကီးရင့္မႈ ဟူသည္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ေသာ တည့္မတ္ျဖဴစင္သည့္ အျမင္၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္။ စာဆန္ဆန္ ဆိုရလ်ွင္ ဣျႏၵိယ သံဝရသည္ သမၼာဒိ႒ိ၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္၏။ “သမၼာ” ၏ အနက္အဓိပၸာယ္သည္ ရွိသည့္ အရာကို ရွိသည့္ အတိုင္း ျမင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ မရွိသည့္ အရာကို မရွိသည့္ အတိုင္း ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဝ၌ သုခပန္း ပြင့္လ်ွင္ စိတ္ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ႕မႈ ျဖစ္ေပၚမလာဘဲ ေနမည္ မဟုတ္ေပ။

ဓမၼပဒ၌ ~

“ကာမဂုဏ္ အာရံု အရသာ၌ အေကာင္းကို ၾကည့္ေနေသာ ဣေျႏၵမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မရွိေသာ၊ ခဲဘြယ္ ေဘာဇဥ္ စားသံုးရာ၌ အတိုင္းအရွည္ ပမာဏ မသိေသာ၊ ပ်င္းရိေသာ၊ လံုလဝီရိယ ကင္းမဲ့ေသာ သူကို ‘မာရ’ သည္ ေလမုန္တိုင္းက သစ္ပင္ေျခာက္ကို လဲက်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ လဲက်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္”

“မာရ” ( မာရ္နတ္ ) သည္ ကာမေဒဝ ၊ကာမဂုဏ္ အာရံု ကို တင္စားေသာ နတ္ေဒဝတာ တစ္ပါး အျဖစ္ ဗုဒၶ အသံုးျပဳေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္ သည္။ ယင္း စကားလံုးသည္ စိတ္ဝင္စား စရာ ေကာင္းေသာ စကားလံုး ျဖစ္သည္။ ‘ရာမ’ ( YAMA ) ဟုေသာ စကားလံုးကို စကား လိမ္ျဖင့္ ေျဗာင္းျဗန္ ျပဳလ်ွင္ ‘မာရ’ ( MAYA ) ကို ရရွိသည္။ စိတ္၏ အေျခအေန ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားသာ ျဖစ္သည္။ ‘မာရ’ ဩဇာ ရွိေသာ စိတ္ႏွင့္ ‘ရာမ’ လႊမ္းမိုးမႈ ခံ ရေသာ စိတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တနည္း ဆိုလ်ွင္ ~ အတြင္း သႏၱာန္ဘက္သို႔ လွည့္ဝင္လ်ွင္ ‘ရာမ’ ဘက္ သြားျခင္း ျဖစ္ျပီး ၊ အျပင္ဘက္သို႔ လွည့္လ်ွင္ ‘မာရ’ ဘက္သို႔ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျခာက္သေယာင္း ျဖစ္ေန၍ ခုခံအား မရွိေသာ သစ္ပင္ကုိ ေလမုန္တိုင္းက လဲက်သြားေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ခုခံအား မရွိေသာ ေယာက်ၤားကို ‘မာရ’ က လဲက်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ကာမဂုဏ္ အာရံု နတ္ေဒဝါသည္ အင္အား ၾကီးမားသည္ မဟုတ္။ သင္က ခုခံ အားနည္းေနျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လဲက်သြားသည္ ဆိုလ်ွင္ ကာမဂုဏ္ အာရံု နတ္ေဒဝါ၏ စြမ္းအားေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မိမိ ၏ ခုခံ အားနည္းေသာေၾကာင့္သာ လဲက်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ျပီး အျမစ္ျပဳတ္ေနေသာ သစ္ပင္ႏွင့္ တူသည္။ ခုခံအားနည္းေနေသာ၊ အိုမင္း ရင့္ေရာ္ေနေသာ သူသည္ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္လာလ်ွင္ ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ လဲက်သြားလိမ့္မည္။ ေလမုန္တိုင္း မတိုက္ခတ္ လာလ်ွင္လည္း လဲက်မသြားဘဲ မေနေပ။ စင္စစ္ ေလမုန္တိုင္းမွာ အေယာင္ေဆာင္ အေၾကာင္းျပ မ်ွသာ ျဖစ္သည္။ မိမိ စိတ္ႏွလံုး သက္သာေအာင္ အေၾကာင္းျပျခင္း မ်ွသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍သာ တစ္စံုတစ္ခုက တြန္းမလွဲ ပါဘဲႏွင့္ အလိုလို လဲက်သြားသည္ ဆိုလ်ွင္ ပို၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မလာေသာ္လည္း လဲက်သြား ရျခင္းသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရန္ လိုပါသည္။ အျခား အင္အားေကာင္း သူ ေပၚေပါက္လာ ရန္ မလို၊ အေၾကာင္းလည္း မရွိ။

တကယ္စင္စစ္ လည္း သင့္ကို လဲက်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ကာမဂုဏ္ အာရံု နတ္ေဒဝတာ တစ္ဦးဦးအျဖစ္ မည္သူမ်ွ ရွိမေနေပ။ သင္ကိုယ္တိုင္ လဲက်သြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ခုခံအားနည္းေနျခင္းသည္ သင့္အေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္။ မရွိသည့္ အရာကို အားကုန္ သံုး၍ ရွာ ရင္း တျဖည္းျဖည္း တစစ ကိုယ္ကိုယ့္ကိုယ္ အားအင္ ကုန္ခမ္း ဆုတ္ယုတ္သြားေစသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သာ ျဖစ္သည္။ မရွိ သည့္ အရာကို အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ ျပဳ၍ ရွာေဖြ ေနသည္ ျဖစ္၍ မည္သည့္ အရာကိုမ်ွ မရရွိခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းသည္။ မိမိ ဘဝ ေထာက္တိုင္တို႔ ခ်ိနဲ႔ ယိမ္းယိုင္ရသည္။ တစ္သက္တာလံုးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိပါက ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရသည္မွာ ဓမၼတာ ပင္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ေသာ ေၾကာင့္ ယိမ္းယိုင္ တုန္လႈပ္မႈ ျဖစ္ရသည္။

ဗုဒၶ ေဟာၾကား ရာတြင္ ‘ကုသီတံ ဟိန ဝီရိယံ’ ဟု ပါရွိ၏။ ပ်င္းရိျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကင္းေသာ ဘဝ၏ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္။ ဣေျႏၵမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရလ်ွင္ မရသေလာက္ ~ ကာမဂုဏ္ အာရံုမ်ား၌ အရသာ ခံသည္။ ယင္း အရသာခံလ်ွင္ ခံသေလာက္ အတိုင္းအတာ ပမာဏ တစ္ခုျဖင့္ ပ်င္းရိမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ စင္စစ္ ပ်င္းရိျခင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ မိမိ၏ ဘဝ စြမ္းအင္ ေလ်ာ့တိ ေလ်ာ့ ရဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပဆိုျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ မိမိ ဘဝ စြမ္းအင္သည္ မိမိ အတြင္းသႏၱာန္ ၌ ပင္ တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ေနရေၾကာင္း သတိ၊ အခ်က္ – ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ပ်င္းရိျခင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ စစ္တိုက္ေနျခင္း တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ ‘ဝီရိယ’ ၏ အဓိပၸာယ္မွာ မိမိ၏ ဘဝစြမ္းအင္ ဂီတသံစဥ္ကို အညီအမ်ွ စီးဆင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ၏ ဘဝ အသံ အားလံုးကို သံစဥ္ တစ္ခု အတြင္း၌ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္။ ထိုအခါ သင္သည္ စုေဆာင္းသိုမွီးထားေသာ စြမ္းအင္ ပိုင္ရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ မိမိ ၏ အတြင္းသႏၱာန္ တြင္ အလြန္အမင္း လတ္ဆတ္မႈ ရွိလာသည္။ ဘဝ ခြန္အား ေပၚေပါက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ယင္းသို႔ မဟုတ္ပါက လူတို႔သည္ အသက္မေသခင္ကပင္ ေသလြန္ျပီး ျဖစ္ၾကသည္။ တကယ္ေသျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ ျဖတ္သန္းျပီး မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရာ ျဖစ္ျပီး၊ မိမိ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္အေစာပိုင္း ကတည္းက ေသဆံုး ျပီး ျဖစ္ေန ၾကသည္မ်ား ဒုနဲ႔ ေဒး ရွိပါသည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ခ်ျပသည့္ ဥပမာ၌ ~

“ေလမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္လာျပီးလ်ွင္ ျငိမ္သက္သြားသည္။ ယင္း အခိုက္တြင္ ရွိသည့္ ဟိမဝႏၱာေတာင္သည္ ယိမ္းယိုင္ လႈပ္ရွား သြားျခင္း မရွိ။ သင္၏ အတြင္း သႏၱာန္၌ ရွိေသာ ဟိမဝႏၱာေတာင္သည္လည္း ျငိမ္းေအးေနေသာ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သင့္၏”

စင္စစ္ ဟိမဝႏၱာေတာင္သည္ အလြန္ တန္ဖိုုးၾကီးမားေသာ ေက်ာက္ေတာင္ထြတ္၊ ေတာင္ထိပ္ျဖစ္ျပီး၊ ဤဥပမာ တြင္ သေကၤတ တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ဥပေမယ်မွာ ~ သင္သည္ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၱာန္၌ ယိမ္းယိုင္လႈပ္ရွားျခင္း မရွိေသာ အခါ၊ သင့္ကို မည္သည့္ အရာဝတၳဳကမွ ယိမ္းယိုင္လႈပ္ရွားသြားေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္။ သင့္ကို မည္သည့္ အရာကမွ ယိမ္းယိုင္လႈပ္ရွားေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခါ ေတာင္ထြတ္ေတာင္ထိပ္ကဲ့သို႔ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကို ရ၏။ ေလမုန္တိုင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ္လည္း သင္သည္ ယခင္အတုိင္း ရပ္တန္႔ တည္ျမဲ တည္ရွိေနေတာ့၏။

စင္စစ္ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ရွိေသာ သင့္ကို ေလမုန္တိုင္းက လတ္ဆတ္ စင္ၾကယ္သြားေအာင္ပင္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ေသးသည္။ သင့္ကို ျပိဳလဲ သြားေအာင္ မျပဳသည့္ အျပင္ ဖုန္မ်ား၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ားကိုပင္ တံျမက္စည္း လွည္းက်င္း ေပးသြားလိမ့္မည္။ သင္သည္ ပို၍ သစ္လြင္ လန္းဆန္း လာႏိုင္သည္။

သင္လမ္းေလ်ာက္သြားသည္ ဆိုပါစို႔။ မိန္းမပ်ိဳတစ္ေယာက္ သင့္ အနီးအပါးမွ ျဖတ္ေလ်ာက္သြားသည္။ ယင္းမိန္းမပ်ိဳ၏ အလွ၌ ရွိေသာ ဘဝ အလ်င္တစ္ခု၊ လိႈင္းတစ္ခုက သင့္အနီးမွ ျဖတ္ေလ်ာက္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ကာမဂုဏ္ အာရံု၌ အရသာ ရွိသည္ ဟု ေမွာက္မွားေသာ စိတ္ထား ေပၚေပါက္ ပါလ်ွင္ သင္ လႈပ္ခတ္သြားလိမ့္မည္။ စင္စစ္ မိန္းမ ျဖတ္ေလ်ာက္သြား သည္ ျဖစ္ေစ ၊ ေယာက်ၤား ျဖတ္ေလ်ာက္ သြားသည္ ျဖစ္ေစ ~ သစ္ပင္ေျခာက္ကို မုန္တိုင္းက လႈပ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ~ သင့္ကို လႈပ္ေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္။ သင္လဲက်လုနီးပါး ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ~ လဲက်သြားမည္။ ထိုအခိုက္သည္ သင့္အတြက္ ကံဆိုး မိုးေမွာင္ က်ေသာ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍သာ

သင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိေနလ်ွင္
ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိေနလ်ွင္၊
ျငိမ္သက္မႈ ရွိေနလ်ွင္
လႈပ္ရွား ယိမ္းယိုင္ျခင္း မရွိလ်ွင္၊
သင္၏ဘဝ၌ ဘာဝနာ အနည္းအက်ဥ္းမ်ွပင္ ျဖစ္ေစ က်င့္ၾကံ ပြားမ်ားထားမည္ ဆိုလ်ွင္၊
စိတ္ျငိမ္းေအးရာသည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းမ်ွ ျဖစ္ေစ နားလည္သိရွိထားလ်ွင္ ~

ထိုခဏ၌ မိန္းမပ်ိဳ အလွ တစ္ပါး ျဖတ္ေလ်ာက္သြားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားပ်ိဳ တစ္ပါး ျဖတ္ေလ်ာက္သြားသည္ ျဖစ္ေစ အေရး ကိစၥ မရွိေပ။ ဂရုျပဳစရာ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိ အတြင္း သႏၱာန္ သည္ ဘာဝနာ အေျခခံ အေပၚသာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ပါမူ ~ မိန္းမပ်ိဳ၏ အလွသည္ ( ဝါ ) ေယာက်ၤားပ်ိဳသည္ သင့္ကို စင္ၾကယ္ သြားေအာင္၊ လန္းဆန္း၊ လတ္ဆတ္ သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ကိုပင္ ေတြ႔ရေပ လိမ့္မည္။

ေလမုန္တိုင္း ထြက္ခြာသြားျပီ။
သစ္ပင္၌တင္ေနေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ေလအလ်ဥ္၊ ေရအလ်ဥ္တို႔က ေဆးေၾကာပစ္လိုက္သည္။
သစ္ပင္ သည္ ပို၍ လတ္ဆတ္ သန္႔ရွင္းသြားသည္။
………………….
Ref:
ဆရာပါရဂူ – သနႏၱန ဓမၼ
Osho – the Dhammapada : the Way of Buddha
…………………..
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
……………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: