လႏွင့္ ဓမၼသို႔ တိုက္ရိုက္

Zen ၌ ~ စကားလံုး ေဝါဟာရ ဟူသည္ လကို ညႊန္ျပသည့္ လက္ညိွဳး သာ ျဖစ္သည္။ ဇင္ႏွင့္ ေနထိုင္သူ ပုဂၢိဳလ္အတြက္ လသည္သာ အခရာ ျဖစ္သည္။ လက္ညွိဳး မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇင္ဆရာမ်ားသည္ စကားလံုး မ်ားတြင္ ရပ္တန္႔မေန ။ စကား ဝါက် မ်ားအတြင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ မသြား။

( က )
စကားတစ္စုသည္
အမတကို ညႊန္၍
ထာဝရသည္
ျမည္းေကာင္ငယ္ စာဖတ္သကဲ့သို႔ ရွိ ~

ဇင္ဆရာ တို႔၏ အေရးအသား မ်ားတြင္ ဤသို႔ စာသား ကဗ်ာမ်ိဳး အႏွံ႕အျပား ေတြ႕ႏိုင္ ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ အရင္းခံ က်က် ဆိုစကား မ်ားထဲတြင္ ~

( ခ )
သင္ၾကားမႈ
သင္ၾကားမႈတို႔ အလြန္သည္
စကားလံုးမ်ား၊ ဝါက်မ်ား၌
မမွီခို ~

( ဂ )
လူ႔စိတၱကို
တည့္တည့္ေထာက္ျပ
သဘာဝကို ျမင္လ်ွင္
ဗုဒၶအရွင္ ~

ဇင္ အေတြ႕အၾကံဳတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားေဝါဟာရတို႔ မေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း ဤသို႔ ေဖာ္ျပေသးသည္။

( ဃ )
ေရကို ေသာက္ေသာ
သူ တစ္ေယာက္
ေရ ေအးလား ပူလား
သိ

( င )
အတိအက်
စကားမရွိ

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ~ ဇင္ဆရာတို႔သည္ မွတ္တမ္း စာတမ္း အမ်ားအျပား ထားရစ္ ခဲ့သည္မ်ား ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းစာမ်ား ထားရစ္ ခဲ့ပါ သနည္း။ က်မ္းစာမ်ား ကို မညိတြယ္ပါလ်က္ ႏွင့္ က်မ္းစာ မ်ား ၊ ကဗ်ာမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ေရးပါသနည္း။ ယင္းသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဟန္ ရွိပါသည္။ စင္စစ္လည္း ဇင္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ ရွဳျမင္သည္ ျဖစ္ေစ ဒြိဟ မ်ား ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္း ဒြိဟမ်ား ကို လွစ္ျပရင္း ဒြိသဘာဝ တို႔ အလြန္ ကုိ လြတ္ေျမာက္ သြားရန္ သာ ဦးတည္ပါသည္။ ဥပမာ ~ ေဗာဓိဥာဏ္ ရင့္သန္ေရး အလို႔ငွာ ေဖာ္ျပသည့္ ရင္းဇိုက္ဇန္ဂ်ိ ( လင္းခ်ီ, ? – ၈၆၇ ) ၏ စကားတြင္ ဤသို႔ ပါရွိသည္။ ~

( စ )
သက်မုနိႏွင့္ လမ္း၌ ေတြ႕လ်င္
သတ္ပစ္ ေခ်ေလာ့ !
ေဗာဓိဓမၼႏွင့္ လမ္း၌ ေတြ႕လ်ွင္
သတ္ျဖတ္ ပစ္ေလာ့ !

သက်မုနိ ႏွင့္ ေဗာဓိဓမၼ ဟူေသာ ေဝါဟာရတို႔သည္ ဆာတိုရီ ၏ အျခား အမည္နာမသာ ျဖစ္သည္။ ယင္း ျမင့္ျမတ္ေသာ စကားစုမ်ား ကိုပင္ စြန္႔ပယ္ ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ အေတြးသႏၱာန္ ၌ တြယ္ညိမႈ ကြင္းဆက္ဟူ၍ ျမဴ တစ္စိုးတစိမ်ွ မထားရွိရန္ ျဖစ္ ပါသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ~ ဆာတိုရီ သည္လည္း ကြင္းဆက္ တစ္ခုမ်ွသာ ျဖစ္သည္။ သံကြင္းဆက္၊ ေၾကးကြင္းဆက္ ၊ ေရႊကြင္းဆက္ စသည္ မည္သည့္ ကြင္းဆက္ ျဖစ္ေနပါေစ ~ ကြင္းဆက္သည္ ကြင္းဆက္ သာ ျဖစ္၏။ ေရႊကြပ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္း တြယ္ညိေနဖို႔ မဟုတ္ေပ။ လြတ္ေျမာက္ သြားရန္ သာ ျဖစ္သည္။

ဂူေလွာင္အိမ္၊ သစ္သားေလွာင္အိမ္၊ သံေလွာင္အိမ္၊ ေၾကးေလွာင္အိမ္ ၊ ေရႊေလွာင္အိမ္ ~ မည္သည့္ ေလွာင္အိမ္ ျဖစ္ေနပါေစ ~ ယင္းေလွာင္အိမ္ မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း သက္သက္ သည္ သာ အစစ္အမွန္ လိုလားအပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ ဇင္ ဆရာမ်ားသည္ လက္ညွိဳးထိုး ျပ၍ ျဖစ္ေစ၊ စကား ဆန္႔က်င္ ေျပာ၍ ျဖစ္ေစ၊ သေကၤတ ျပဳ၍ ျဖစ္ေစ မူလ အေျခခံ အရာကို ညႊန္ျပျခင္း သာ ျဖစ္သည္။

လက္ညွိဳးကို သံုးသည္ ~ လက္ညွိဳးတြင္ နိဂံုးမခ်ဳပ္။
လကို ညႊန္သည္။
စာကို သံုးသည္ ~ စာတြင္ နိဂံုးမခ်ဳပ္။
ဓမၼကို ညႊန္သည္။

~ Zen Forest
……………….
http://zayya.blog.com/
https://zayya.wordpress.com/
http://zayyablogger.blogspot.com/
………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: