ထပ္တူျပဳသမ်ွ – သံုးဘာဝ

ဘာဝနာ သည္ ထပ္တူျပဳျခင္း အားလံုး ( “ငါသည္ ဤဟာ ျဖစ္သည္။ ထို ဟာ ျဖစ္ သည္” ဟု – စသည္ တမ္းစြဲ သတ္မွတ္ အေျချပဳ ေန သမ်ွ ) ကို အေျဖ ေမႊေႏွာက္ ၍ ေျဖေဖ်ာက္ ၏။

ဘာဝနာ မရွိလ်ွင္ – က်ေနာ္ တို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ကို – မိမိ ခႏၶာ ႏွင့္ ထပ္တူျပဳ မွတ္ယူ စျမဲ ျဖစ္သည္။ ပဏာမ အေနျဖင့္ ဘာဝနာကို အဆင့္ ခြဲျခားပါလ်ွင္- ဘာဝနာ ၏ ပထမ အဆင့္ တြင္ – ယင္း ထပ္တူျပဳ မႈ ကို ၿဖိဳခြင္း သည္။ က်ေနာ္ တို႔ သည္ က်ေနာ္ တို႔ ခႏၶာ မဟုတ္ေပ။ ယေန႔ အခါတြင္ ဘာသာေရး ရာ ေဆြးေႏြး သူ မ်ား သည္ ယင္း ကို ေကာင္းစြာ လက္ခံ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္- စာသိ အဆင့္ သာ ရွိလ်ွင္ မည္သို႔မ်ွ အက်ိဳး ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ဘာဝနာ က ယင္း အျဖစ္ ကို စာ မွ ေက်ာ္လြန္ ၍ မိမိ အျမင္ အေန အားျဖင့္ – ေကာင္း စြာ သိျမင္ သြား ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးသည္။

ထိုမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ – – က်ေနာ္တို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ကို မိမိ စိတ္ ႏွင့္ ထပ္တူျပဳ ၍ မွတ္ယူ တတ္ျပန္ သည္။ ဤထပ္တူျပဳခ်က္ သည္ အမ်ားစု၌ ျဖစ္ၾက သည္။ လူ၊ သတၱဝါ အမ်ားစု သည္ အေတြးစဥ္ ကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္ ဟူ၍ မွတ္ယူ ရန္ လြယ္ကူ သည္။ သိမႈ သက္ သက္ ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈ မရွိ သည့္ အခါ (ဝါ) ဘာဝနာ မရွိသည့္အခါ – မိမိ ၏ ခုန္လႊား ေျပး သြားေန တတ္ေသာ ဤစိတ္ကို မိမိ သာ ျဖစ္ ၏ ဟု မွတ္ယူသည္သာ မ်ားသည္။

ဘာဝနာ ၏ ဒုတိယ အဆင့္ သည္- ယင္း ထပ္တူျပဳခ်က္ကို လည္း ျဖိဳခြင္း ပါ သည္ ။ က်ေနာ္ တို႔ ၏ အေတြးစဥ္၊ ဆႏၵ၊ ခံယူခ်က္ တို႔သည္ က်ေနာ္တို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း – ဘာဝနာ အတန္ငယ္ ရင့္က်က္သူသည္ ဘဝင္ တက် ျမင္ႏိုင္ သည္။ ဘာဝနာ အားျဖင့္ ဆိုလ်ွင္ – ဤ စိတ္ကူး၊ အေတြး အလႊာသည္ – အေစာင့္ ၾကည့္ ခံ အရာမ်ား သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိသည္။ စင္စစ္ အေတြးစဥ္ တို႔ သည္ – ငါလည္း မဟုတ္။ သူ လည္း မဟုတ္။ ထိုမွတစ္ပါး – အျခားလည္း မဟုတ္ေပ။

ထိုေနာက္ က်ေနာ္ တုိ႔ အတြက္ အေလးနက္ဆံုး ႏွင့္ အေရးပါဆံုး ထပ္တူျပဳမႈ သည္ – “မိမိ ႏွလံုး၊ မိမိ သိမွတ္ မႈ ကိုပါ မိမိ ျဖစ္သည္ ထပ္တူ ျပဳေနျခင္း” ဟူ၍ တတိယ အဆင့္ အားျဖင့္ ျဖစ္ လာသည္။ ဤေနရာ ၌ ခံစားခ်က္၊ ေစတသိက္ မ်ား ကူးလူး ယွက္ႏြယ္ လ်က္ ရွိသည္။ အခိုင္မာဆံုး တြယ္ညိ ထားေသာ – ထပ္တူျပဳ စြဲလမ္းမႈ အဆင့္ လည္း ျဖစ္သည္။ အတၱမ၊ ဝိညာဥ္ စသျဖင့္ ျဗဟၼဏ ဝါဒ တို႔ ေခၚေဝၚၾက ၍ မိမိကုိယ္ကို ထပ္တူျပဳ ထားေလ့ ရွိေသာ – အႏူးညံ့ဆံုး၊ အသိ ရခက္ ဆံုး ႏွင့္ အစြဲျမဲ ဆံုး အရာ လည္း ျဖစ္ သည္။ ဘာဝနာ သည္ ယင္း ထပ္တူျပဳ မူ ကိုလည္း ဖ်က္ခ် ပါသည္။

ဤ သို႔ ဖ်က္ခ် သည့္ အဆင့္ သံုးဆင့္ ကို အျငင္းၾကီး သံုးခု ဟု အလြယ္ ဆိုပါ မည္။ စင္စစ္ ဤ အျငင္း သံုးခု သည္ အရာရာ ကို ျငင္းပယ္ျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္း သိ ရန္ လို သည္။ ဤ အျငင္း သံုးခု ကို လက္ေတြ႕ သိႏိုင္ ျခင္းမွာ ဘာဝနာ ျဖင့္ သာ ျဖစ္ျပီး၊ ၎ ၏ တစ္ဖက္တြင္ – မိမိ ျဖစ္တည္ မႈ တစ္ရပ္ လံုး လက္ခံမႈ ဟူသည့္ သေဘာ – သီးျခား တည္ ရွိသည္။

ဘာဝနာ ၏ စင္စစ္ အလုပ္ မွာ – “မိမိ သည္ မည္သူ ျဖစ္ သနည္း” ဆို သည့္ ေမးခြန္း အတြက္ အေျဖ ရွာ ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ဘာဝနာ သည္ ယင္း အေျဖ ကို လက္ေတြ႕ ရွာေဖြ ရင္း- မိမိ မည္သူ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေျဖ ဟူသမ်ွ တို႔ ကို တစ္ခုျပီး တစ္ခု ပယ္ဖ်က္ ျပီး ျဖစ္ လာ သည္။ အလားတူ အဆံုး ၌ မိမိ မည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္း ကို လည္း စြန္႔ဖယ္ ျပီး ျဖစ္ေတာ့ သည္။

Real religion starts in negation and ends in absolute affirmation.

အျငင္း မ်ား ႏွင့္ စတင္ ခဲ့သည့္ အဆံုး၌ ခိုင္မာေသာ လက္သင့္ခံမႈ ကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ၾကံဳ သိရွိရ သည္။ အိုရွိဳး ၏ စကားျဖင့္ ဆိုလ်ွင္ ယင္း ကို Total Yes, Absolute Yes ဟူ၏။ တနည္း ဆိုလ်ွင္ – အေမွာင္မွ လြတ္ထြက္လာျခင္း၊ ဒုကၡ တို႔ မွ – ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း၊ မရဏမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ အေႏွာင္ အဖြဲ႕ မွ ေျဖေပ်ာက္ျပီး ျဖစ္ျခင္း စသည္ အားလံုး ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳ ပါသည္။ ထို အခ်ိန္ တြင္ သင္ သည္ ဘုရား သခင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ျပီး၊ သင္ ကိုယ္ တိုင္ သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ အရာ အားလံုး ကို ျငင္းပယ္ ျပီး သည့္ ေနာက္ ၌ အရာ အားလံုး ကို ပိုင္ဆိုင္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္ အမာ သိျမင္ သြားျခင္း ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

~ the Golden Wind.
…………………
May 31st 2012 @ 1:50 PM
…………………
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/
…………………

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: