~ ရွာေဖြသူ ~

ဂီတ (Gita) တြင္ ဆိုခဲ့ေသာ ခရစ္ရွန ၏ စကား တို႔ အနက္- Seeker (ရွာေဖြသူ) ဟူေသာ ေဝါဟာရ ကို နားလည္ သလို ဖြင့္ဆိုပါမည္ ~

“သစၥာ တရား ရွာေဖြသူ သည္ – အျခားသူတို႔ အိပ္ေပ်ာ္ ေနခ်ိန္ ၌ လည္း ႏိုးၾကား လ်က္ ရွိ သူ ျဖစ္ သည္။ အျခားသူ မ်ား အတြက္ ည၌၊ သူ႕ အတြက္ ကား ေန႔ ျဖစ္ ၏။ ထိုသူ ၏ အတြင္း သႏၱာန္ သည္ အစဥ္ ႏိုးၾကား မႈ ျဖင့္သာ သက္ဝင္ ေန၍ ေန႔ သည္ ေန႔ႏွင့္ မတူ၊ ညသည္ ညႏွင့္ မတူ။ အမ်ား တကာ အိပ္စက္ ေမြ႕ေပ်ာ္ ေသာ ည အခါ တြင္ – သူ အဖို႔မွာ အရာရာအတြက္ အဆင္ သင့္ ျပင္ ဆင္ျပီးသူ ျဖစ္သည္။ သတိတမံ ထားရွိျပီး သူ ျဖစ္ သည္။ ေတြေဝ မႈ မရွိ၊ သက္ဝင္ လ်က္ ရွိေနႏွင့္ သူ ျဖစ္ သည္။ အစြန္း ႏွစ္ပါး မဖက္တြဲ၊ တိတ္ဆိတ္ ျမဲ တိတ္ဆိတ္ ေနသူ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္ သက္ ေသာ ႏွလံုး ျဖင့္ မ်ွတ လ်က္ ရွိေန သူ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ နားေန ေသာ္ လည္း စိတ္ သႏၱာန္ က လန္းဆန္း ေန၏။ ေမာပန္းျခင္း မရွိ၊ အိပ္စက္ျခင္း လည္း မရွိ။ သိျမင္ မႈ ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈ သတိ သာ စကၠန္႔မလပ္ ထံုမႊမ္း ထား ရွိသူ ျဖစ္ ၏။

“သစၥာတရား ရွာေဖြသူ သည္ – သူ႕အတြက္ ေပၚေပါက္ လာတတ္ သည့္ – ေမးခြန္းငယ္ တစ္ခု မ်ွ ကိုပင္ ေသေရး ရွင္ေရး တမ်ွ အေရး ပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳ၏။

“က်ေနာ္ နားလည္ သေရြ႕ ထပ္မံ ဆိုရလ်ွင္ – သစၥာ တရား ရွာေဖြသူ ၏ အေျခ အျမစ္ အက်ဆံုး အရည္ အေသြးသည္ ယံုၾကည္မႈ စနစ္ အားလံုး မွ ဖယ္ခြာ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အသြတ္သြင္း ခံ အသိ သညာ မ်ား မွ – လြတ္လြတ္ ကင္းကင္း ခြာခ် လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မသိ သည့္ အရာကို မသိေၾကာင္း လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနသူ ျဖစ္သည္။ ထိုသူ အတြက္ “မသိျခင္း” ဟူသည္ အရုပ္ ဆိုး အက်ည္း တန္ ေသာ အရာ မဟုတ္ေပ။ လွပေသာ အရာ သာ ျဖစ္ သည္။ ရိုးသားမႈသည္သာ အလွပ ဆံုး အရာ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕ အစည္း၊ ဂိုဏ္းဂဏတို႔တြင္ မတြယ္ျငိသူ၊ သီးျခား ဆန္ေသာ အထီးတည္း လူသား တစ္ဦး သာ ျဖစ္သည္။

“သစၥာ တရား ရွာေဖြသူသည္ မိမိ စိတ္သႏၱာန္ ကို တစ္ခုတည္း ေသာ အေၾကာင္း အားျဖင့္ သာ ျပ႒ာန္း ညႊန္ၾကားသည္။ ၎ အေၾကာင္း မွာ – “ရရွိရာ တခဏ တိုင္းကို အသိ၊ သတိ ျဖင့္ ႏိုးၾကားေန ရန္” ျဖစ္ပါသည္။ ဆာေလာင္မႈ၊ မြတ္သိပ္မႈ၊ လိုခ်င္ တပ္မက္ မႈ၊ ေလာဘ၊ ရာဂ၊ ေဒါသ စသျဖင့္ ရင္ဆိုင္ လာရာ – ခံစားမႈ၊ စိတ္ေစတသိက္ အဝဝ ကို “သိျမင္မႈ သတိ” ဆီ သို႔သာ ေရွးရွဳျပဳ ၏။ မိမိ၏ စိတ္ သႏၱာန္ လႈပ္ခတ္မႈ မွန္သမ်ွကို – အသိ သက္သက္ ထံသို႔ ဦးတည္ ေစလႊတ္ သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သင္ ၏ အသိ (ဝါ) မၾတာမ်ွ မလပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေန မႈ သည္ အား အရွိန္ ျပင္းေသာ မီးေတာက္ ကဲ့သို႔ တရွိန္ရွိန္ ေတာက္လက္ လာေၾကာင္း ေတြ႕ရေပ လိမ့္မည္။ ယင္း စိတ္ ၊ေစတသိက္ တို႔ကုိ သတိတည္းဟူေသာ မီးညႊန္႔က ဝါးၿမိဳ ေခ်မႈန္း သည္။ ယင္း မီး ၏ အရွိန္ အဝါ အလင္း ျဖင့္ – သင္၏ ည သည္လည္း ေန႔ သဖြယ္ ျဖစ္ သည္။ – အေမွာင္ ခြင္း ၍ – အလင္း သက္သက္ တည္ရွိ၏။။

“သင္၏ အာရံု တို႔ သည္ သတိ အလင္း၏ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ႏိႈးေဆာ္ မႈ ေၾကာင့္ ႏိုး ထ ၾက ကုန္၏။ သင္ ကိုယ္တိုင္ သည္ လည္း ထို မီးေတာက္ အတြင္း ၌ ေလာင္ကၽြမ္း ဝါးျမိဳခံလိုက္ရ သည္။ သင္ ဟု မွတ္ယူ ခဲ့သည့္ အသိသညာ သည္ မီးညႊန္႔ အလင္း သက္သက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ထို ခဏ ၌ ျမင္ႏိုင္ ပါ သည္။ ယင္း အတိုင္း သာ ရွင္သန္ ေနသည့္ – အလင္း ခ်ည္း ရွိေသာ ထိုခဏ ၌ ေလာက၏ အလြန္ ကို သင္ ျမင္ရန္ (ဝါ) ၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္ရန္ – အေၾကာင္း ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္း အလြန္ ဌာန သို႔ လွစ္ဟေပး ရာ တံခါးဝ ၌ ရပ္လ်က္ – ေရွးအတီေတကပင္ – တည္ရွိေန ခဲ့ေၾကာင္း ထို ခဏ ၌ ျမင္ေတြ႕ ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။”

……………………
~ On Seeker
……………………
June 4th 2012 at 2:30 PM
……………………
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: