ေလာကတြင္းမွ ေန၍သာ : On sufism

ဆူဖီ သည္ ေရွာင္ခြာေျပးတတ္သူ မဟုတ္။ ေရွာင္ခြာ ထြက္ေျပးျခင္း သည္ ဆူဖီတို႔၏ အစဥ္အလာ မဟုတ္ေပ။ ဆူဖီသည္ ယင္း သို႔ ေရွာင္ခြာေျပး သည့္ ဝါဒကို အျပည့္အဝ ဆန္႔က်င္သည္။ ေလာက တြင္ ခ်မ္းေျမ့ ၾကည္ရႊင္ စြာ ေနထိုင္ျခင္း၊ ျဖစ္တည္သည္ ကို ျဖစ္တည္ သည့္ အတိုင္း ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ဘဝ၌ ေမြ႔ေပ်ာ္ျခင္း သည္ ဆူဖီတို႔၏ အေျခခံက်ေသာ အမူ အက်င့္ ျဖစ္ သည္။ ေလာက ၌ ဖန္ဆင္းရွင္ ဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ ရန္ အေၾကာင္းသည္ ဖန္ဆင္းထားရွိသည့္ အရာတို႔၌ အျပည့္အဝ ေနထိုင္ျခင္းမွ တစ္ပါး အျခား မရွိေၾကာင္း ဆူဖီတို႔ လက္ခံ သည္။ ဘုရား သခင္ ဖန္ဆင္း ထားရွိၿပီးေသာ အဘယ္အရာ ကမွ သင္သည္ စြန္႔ခြာေျပးခဲ့ရန္ မ လိုအပ္ေပ။ ျဖစ္ရွိေန သည့္ ေလာက ကို စြန္႔ခြာေျပးျခင္း ဟူသည္ ဘုရားသခင္ ကို စြန္႔ခြာေျပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘုရား သခင္ ဖန္ဆင္းထားၿပီး သည္တို႔ကို ေရွာင္ခြာ ပစ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ ကို သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္း အားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း ျဖစ္ ပါ၏။

သို႔ေသာ္ Renunciation ေတာထြက္ျခင္း၊ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း အက်င့္ ဟူသည္ မရွိ မဟုတ္၊ ရွိ၏။ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဆူဖီတို႔ သည္ ေလာက ကို ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြား ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ထံ ဆိုက္ေရာက္သည့္ ခဏ ၌ ေလာက သည္ ျမဴတစ္စႏွယ္ ပေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ — ဤေလာက၌ ဘုရားသခင္ထံ ဆိုက္ေရာက္သည္ ၏ အျဖစ္ေနာက္ ၌ အဘယ္ အရာ ကိုေရာ စြန္႔ခြာ ခဲ့ရဦး မည္နည္း – စင္စစ္ ဘုရားသခင္မွ တစ္ပါး အျခား မရွိေပ။

ဆူဖီ တို႔ သည္ ေလာက ကို အရင္းအတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ဆိုက္ေရာက္ ၏။ ယင္း၏ ဟိုမွာဘက္တြင္ ဘာမ်ွ ရွိမေန ေတာ့ ေပ။ ေလာက သည္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အထင္အျမင္မွား အတၱမ သည္လည္းေကာင္း – ယင္းအခါ၌ စိမ့္ဝင္ ပေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာ – အျခားကမၻာ၊ ဤေလာက – အျခားေလာက ကြဲျပားျဖစ္တည္ မေနေပ။ အားလံုးသည္ တစိတ္ တေပါင္း တည္း ဘုရား သခင္ အျဖစ္ ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ၎တို႔အတြက္ “စြန္႔ခြာရန္” ဟူသည့္ ေဝါဟာရ မွာ စင္စစ္ အဓိပၸာယ္ မရွိေတာ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆူဖီ တို႔က –

“God is available, it is already available. All that you need is an uncomplicated mind, all that you need is a state of no-motivation. All that you need is to fall into the silence of this moment, no trying to achieve something tomorrow”

“ဘုရား သခင္ သည္ အလွမ္းကြာေဝး ေနသည္မဟုတ္။ ယခု ပင္လ်ွင္ တည္ေနၿပီး၊ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆင္သင့္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ သင္ အားထုတ္ ရန္ လိုသည့္အရာမွာ – ရွဳပ္ေထြး ေနာက္က်ိ မေနေသာ (ဝါ) ၾကည္လင္ေသာ သင္၏ စိတ္သာ ျဖစ္သည္။ သင့္ အတြက္ ယခု တခဏ ဆိတ္ၿငိမ္ေန သည့္ အျဖစ္သာ လိုအပ္သည္။ နက္ျဖန္၊ ေနာက္ တစ္ခဏ၊ အနာဂတ္ တို႔ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ရယူေနစရာ တစံုတရာ ဘာမ်ွ မရွိ။” ဟူ၏။

ဆူဖီ တို႔သည္ ဘဝကို ျပည့္ဝ ႐ိုးရွင္းစြာ ေနထိုင္ သည္။ အေႏွာင္ အတြယ္ မရွိ၊ ကပ္ညိ သက္ေရာက္မႈ မရွိ။ ယင္း ေနထုိင္မႈျဖင့္ ၎၏ စြမ္းရည္ သည္ တစစ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့၏။ ဤ ေနရာ၌ ေျပာင္းလဲ လာသည္ ဆို သည္မွာ – ၎က ျပဳျပင္ ဖန္တီး၍ ေျပာင္းလဲ လာျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ ထားရန္ လိုပါသည္။ ဆူဖီသည္ မည္သည့္ အရာကိုမ်ွ ေျပာင္းလဲ ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမေန။ ၎၏ အားအစြမ္း မွန္ သမ်ွ အားလံုး သည္ ဘုရားသခင္ ထံသို႔သာ တိုက္႐ိုက္ ဦးတည္သည္။ ဘုရားသခင္ ထံသို႔သာ ဦးညႊတ္ စိမ့္ဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုမွ တစ္ပါး ၎ ကိုယ္တိုင္ အတြက္ ဘာမ်ွ ျပင္ဆင္မေန။

ဤအခ်က္ သည္ အေရးႀကီး ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဤသည္ ကို နားမလည္ လ်ွင္ ဆူဖီ တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္သမ်ွ ဘယ္ အရာ ကို မ်ွ သင္ နားလည္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆူဖီတို႔ စူးစိုက္ ဦးညႊတ္ ထားသည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ အမႈ မွာ – Zikr (ဇေကရ္) – Remembrance of God – ဘုရားသခင္ သို႔ ေအာက္ေမ့ သတိရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေမ့မႈ သတိ နက္ရွိဳင္းေလ – ေလာကႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေႏွာင္တြယ္မႈ ပိုမို ပါးလႊာ လာေလ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေမ့မႈ သတိ နက္ရွိဳင္းသည္ထက္ နက္ရွိဳင္း လာ သည္ႏွင့္ အမ်ွ – ဗဟိဒၶ တို႔၏ သ႐ုပ္သကန္ သည္ ၎အတြက္ အေရးအရာ ဝင္ပါ မေန ေတာ့ေပ။ ေရႊေငြ၊ ဥစၥာ၊ ရတနာသည္ လည္းေကာင္း၊ တိုက္တာ အိုးအိမ္ အေႁခြအရံ စည္းစိမ္ တို႔ သည္ လည္းေကာင္း သမား႐ိုးက် အျဖစ္မွ တစ္ပါး အျခား ထင္ရွား မေနေတာ့ေပ။

ဤသို႔ျဖင့္ ဆူဖီ တို႔သည္ ေလာက စည္းစိမ္မွ – ဇြတ္အတင္း – ေရွာင္ခြာ မေနျခင္း ျဖစ္၏။ ဘာသာ ဂိုဏ္းဂဏ တိုင္း နီးပါးက – စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ကို စြန္႔လႊတ္ ခဲ့ရန္ ညႊန္းဆို ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆူဖီ တို႔အတြက္မူ- စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ သည္ စြန္႔ခြာရန္ မဟုတ္ – ၎တို႔သည္ အသံုးျပဳ ခံ သာ ျဖစ္သည္။ အရာ အားလံုး ထဲက အရာ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ မျမင္ႏိုင္ေသာ ခ်မ္းသာ ျဖစ္သည့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ေပါင္း တည္း တည္ရွိေနျခင္း အလို႔ငွာ – Zikr – သတိတရ ျပဳသည္ ၏ အျဖစ္၌ ၎ စည္းစိမ္ ဥစၥာ ဟူသည္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ မဟုတ္၊ ေလာက ရွိ အရာရာ တို႔ ကဲ့သို႔ – အေထာက္အပံ့ သက္သက္ သာ ျဖစ္သည္။ တြယ္တာ ရန္လည္း မဟုတ္၊ စြန္႔လႊတ္ ရန္လည္း မဟုတ္။

To know the real is enough. “အစစ္အမွန္ ဟူသည္ မည္သို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလ်ွင္ လံုေလာက္သည္” ။ ဤထက္ မပိုေနေပ။ စင္စစ္ ေရွာင္ခြာမႈ၊ ၾကဥ္ေရွာင္မႈ ဟူသည္ (လိုအပ္လ်ွင္) သူ႕အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာမည့္ အရာသာ ျဖစ္၏။ ဤ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆူဖီ တို႔သည္ – အတၱကိလာမထ ကို လံုးဝ ျငင္းပယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အတၱကိလမထ ျဖင့္ လူ႔ေလာကီ ကို ေရွာင္ခြာ ထြက္ေျပး သူ မ်ား မဟုတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ ကိုယ္ကို ညွင္းပန္းေသာ အားျဖင့္ အားထုတ္ ျခင္း သည္ မမွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းခံ သာ ျဖစ္သည္။ မရင့္က်က္ျခင္း၊ မ ရင့္မွည့္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ မရင့္မွည့္ခင္ အစိမ္း သက္သက္ အျဖစ္မွ စိတ္လို လက္ရ ေႁခြခ် လိုေနျခင္း သာ ျဖစ္၏။

အသီး မွန္လ်ွင္ ရင့္မွည့္ လံုေလာက္ သည့္ ခဏ၌ သူ႕အလိုလို ေႂကြက် မည္ခ်ည္း။ သဘာဝက အလို အေလ်ာက္ ေႁခြခ် ေပးၾကမည္ ခ်ည္း ျဖစ္ သည္။ သို႔အတြက္ႏွင့္ – မရင့္ခင္၊ မမွည့္ခင္ – အဘယ္ေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္ ေႁခြယူ ပါသနည္း။ မိမိ အလိုဆႏၵျဖင့္ ေႁခြယူ ရမည္ ဟု မည္သူ သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသနည္း။ အတင္း အက်ပ္ ေႁခြယူ ၾကသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ အပင္သည္လည္း ထိခုိက္၍ အသီး သည္ လည္း ထိခိုက္ရသည္ ခ်ည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္စစ္ မိမိ အလိုဆႏၵ စိုက္ထုတ္ျခင္း ကိုယ္၌သည္ သဘာဝ ကို အေႏွာင့္ အယွက္ ျပဳျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆူဖီ ဆရာတို႔ ဆို္ၾက၏။

ရင့္မွည့္ေသာ အသီးတစ္လံုး သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ေႂကြက်သည့္ အလွ ကို တခုတ္တရ ျမင္ေတြ႔ဖူး ပါသလား။ အလို အေလ်ာက္၊ အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ၊ (ဝါ) တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ အလွပဆံုး ေႂကြက်သြားၾကသည္။ အပင္သည္လည္း ႏႈတ္ဆက္၍ အသီး သည္ လည္း ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာ သြားၾကသည္။ ယင္းတို႔ အၾကားတြင္ မည္သည့္ ပဋိပကၡမ်ွ ရွိမေနေပ။ ဤသို႔ အေၾကာင္း ျဖင့္ပင္လ်ွင္ ဆူဖီဆရာ တို႔က – ေလာက တြင္း ေနထိုင္ ၍ ေလာကအလြန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေၾကာင္း ညႊန္ျပၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

………………..
~ On sufism
………………..
June 29th 2012 at 12:15 PM
……………….
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: