အထီးတည္း ျဖစ္ေသာ

“လာတုန္း ကလည္း – တစ္ေယာက္တည္းေနာ့ –
လက္တြဲေခၚ ကာ – ေဖာ္မပါဘူး၊ “

လူသည္ အထီးတည္း လာ၍ အထီးတည္း ထြက္ခြာ သည္။ ယင္း အထီး တည္း ျဖစ္တည္သည့္ အလာ ႏွင့္ အသြား – ႏွစ္ခု အၾကား တြင္ ခ်စ္ျခင္း လည္း ရွိ သည္။ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ဆက္ႏြယ္ ျခင္း လည္း ရွိ သည္။ သိမ္းပိုက္ ျခင္း၊ ဆံုးရွံဳးျခင္း လည္း ရွိ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ ျခင္း ႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ေမာက္မာျခင္း တို႔ အလီလီ ရင္ဆိုင္ ျပဳျပင္ ၾက သည္။ မည္သို႔ ျပဳျပင္ သိမ္းပိုက္ ၾက သည္ ျဖစ္ေစ – ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ အတြင္း သႏၱာန္ ၌ အထီး တည္း ျဖစ္လ်က္ သား တည္ရွိ ေနျမဲ ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ယင္း အထီးတည္း ျဖစ္ျခင္း သေဘာ သည္ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္း စရာ မဟုတ္ေပ။ ခ်မ္းေျမ့ ၾကည္ရႊင္ စရာ သာ ျဖစ္ သည္။ အဘိဓာန္ တို႔ ၌ အထီး တည္း ျဖစ္ျခင္း (Aloneness) ကို အဓိပၸာယ္ တူ သေယာင္ ျပဳထား တတ္ၾကေသာ အျခား ေဝါဟာရ တစ္ခု ရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ အရင္းစစ္ ၾကည့္ လ်ွင္ အဓိပၸာယ္ မတူ ႐ံု မ်ွမက – သေဘာအားျဖင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္ သည္။ ယင္းမွာ အထီး က်န္ျခင္း (Loneliness) ျဖစ္ ၏။ ၎တို႔ သည္ ေၾကာင္းတူ သံကြဲမ်ား (Synonymous) မဟုတ္ ၾကေပ။

Loneliness (အထီးက်န္ျခင္း) သည္ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္ေသာ အဓိပၸာယ္ မရွိေပ။ ၎ သည္ အပ်က္ သေဘာ၊ အေမွာင္ ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ ေသာ ေဝါဟာရ ျဖစ္ သည္။ အထီး က်န္ျခင္း ၏ ႐ိုးစင္း ေသာ အဓိပၸာယ္ မွာ – သင့္ ထံတြင္ – တစ္စံုတစ္ခု (ဝါ) တစ္စံု တစ္ေယာက္ လစ္ဟာေန သည္။ သင့္ တြင္ မျပည့္ မစံု ျဖစ္ေနသည္။ သင္ တမ္းတေန သည္။ ဤေလာက အလယ္ တြင္ သင္ ေၾကာက္လန္႔ေန သည္ ဟူေသာ အနက္ သာ ေဆာင္၏။

Aloneness (အထီးတည္းျဖစ္ျခင္း) သည္ ၎ ကဲ့သို႔ မဟုတ္။ လံုးဝ ကြဲျပားေသာ အဓိပၸာယ္ ကို ေဆာင္ သည္။ အထီး တည္း ျဖစ္ျခင္း သည္ သင့္ထံ ၌ တစ္စံုတစ္ခု မွ လစ္ဟာ မေနေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အရာ ကိုမ်ွ တမ္းတ မေနေၾကာင္း၊ သင့္ တစ္ဦး တည္း ျပည့္ဝ ေနေၾကာင္း ဆိုလို သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ – အထီး တည္း ျဖစ္ျခင္း သည္ မိမိ၏ မူရင္း အစစ္အမွန္ သဘာဝ ကုိ သိျမင္ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အလင္း ေဆာင္ျခင္း အနက္ ရွိ၏။

အလင္းေဆာင္ျခင္း ဟူသည္ မိမိ ဘဝကို မိမိ မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ၎ အျဖစ္ သည္ ၾကည္စင္ ေသာ အသိ ကို ေဆာင္ၾကဥ္း ၏။ ခ်မ္းေျမ့မႈ ေမႊး ရနံ႔ သာ ပ်ံ႕လြင့္ေနျမဲ ျဖစ္၏။ Finding oneself is the greatest finding in man’s life. မိမိ အျဖစ္ ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ႏိုင္ျခင္း မည္သည္ အၾကင္သူ ၏ ဘဝ ၌ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ေသာ ေတြ႔ရွိမႈ ပင္ ျဖစ္သည္ ဟု အဆို ရွိ၏။ ယင္း ေတြ႔ရွိမႈ မ်ိဳးကို စင္စစ္ သင္ အထီး တည္း ျဖစ္တည္ ေနႏိုင္ ေသာ အခါ တြင္သာ ရရွိ ႏိုင္ သည္။

မိမိ၏ ဝိဉာဏ သိမႈ သေဘာေလး သက္သက္သည္ မည္သည့္ အစုအေဝး၊ မည္သည့္ ေစတသိက္၊ မည္သည့္ အေပါင္း အေဖာ္ ႏွင့္ မွ တြဲစပ္ မေန သည့္ အခါ (ဝါ) မိမိ အထီးတည္း တည္ၿငိမ္ စြာ စံေနသည့္ အခါ၌ မိမိ သႏၱာန္ သည္ အျပည့္အဝ ဗလာ က်င္း၊ ရွင္းလင္း ေနျမဲ ျဖစ္ သည္။ ယင္း ဗလာ က်င္း ေနေသာ၊ ရွင္းလင္း ေနေသာ အျဖစ္သည္ (၎ ၏ သဘာဝ) နက္နဲမႈ ကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပး၏။ ယင္းနက္နဲမႈ အျဖစ္ကို ဘာသာတရား အားလံုး ၏ အေျခခံပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ တို႔ ညႊန္းဆို ၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာတစ္ပါးက တစ္ေနရာ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆိုသည္။

To be alone is a great opportunity, a blessing, because in your aloneness you are bound to stumble upon yourself and for the first time remember who you are. To know that you are part of the divine existence is to be free from death, free from misery, free from anxiety; free from all that has been a nightmare to you for many many lives.

……………
July 1st 2012 at 10:50 AM
……………
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: