– ခ်မ္းေျမ့ရန္ လိုအပ္သမ်ွ –

ခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ သည့္ အရာ ဟူသည္ အျခားမဟုတ္ – “အခု”သာ ျဖစ္ သည္။ အခု သင္ ခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနႏိုင္ ပါသည္။ မနက္ျဖန္ အေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔ အေၾကာင္း ေျပာေန ရန္ မလိုအပ္၊ ေရႊ႕ဆိုင္းေနစရာ မလိုအပ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ အရာ အားလံုး သည္ ဤခဏ တြင္ပင္ တည္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု သင္ အသက္ “ရွဴ” ေနသည္၊ ယခု သင္ အသက္ “ရွင္” ေန သည္၊ ယခု သင္ “အသိ” ရွိ သည္၊ ယခု သင္ “သတိ” ရွိသည္။ သို႔ဆိုလ်ွင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ေန ရန္ အတြက္ – အျခား အဘယ္အေၾကာင္း မ်ား ထပ္မံ လိုအပ္ ေနပါေသး သနည္း။ စင္စစ္ အခု ခဏတြင္ပင္ သင္ ကခုန္ ႏိုင္ပါသည္။ အခု ခဏတြင္ပင္ သင္ သီဆို ေနႏိုင္သည္။ သို႔ျဖင့္ သင္ သည္ ယခု ခဏ၌ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ရယ္ေမာ ေနႏိုင္ ပါ၏။

……………………..
ဘဝ သည္ လင္းထိန္ လွပ ေနႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္- ယင္းဘဝ သည္ ပင္ ေမွာင္မိုက္ေန ႏိုင္သည္။ ဤသည္တို႔သည္ က်ေနာ္တို႔ အေပၚ ၌သာ မွီခိုသည္။ ေရြးခ်ယ္ သည့္ အေပၚသာ မူတည္သည္။ ထို႔ေနာက္မွ – ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းတို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား သြားၾကသည္။ အေမွာင္ တြင္ ေနမည္ – အလင္း တြင္ ေနမည္ စသည္ သင္ မည္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ ပါမည္နည္း။ ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တို႔သည္ – ဘဝရွင္ သင္ႏွင့္ သာ ဆိုင္သည္။ အျခား လႊဲခ်ေနစရာ မလိုေပ။

အေမွာင္ တြင္း ေနေသာ လမ္းသည္ – အလိုဆႏၵ တို႔၏ လမ္း ျဖစ္သည္။ အလိုဆႏၵ တို႔၏ လမ္း သည္ အစဥ္ အျမဲ ျပင္ပ သို႔သာ ဦးတည္ သည္။ မိမိ သႏၱာန္မွာ အျမဲ ေရွာင္ခြာ ေျပးေန တတ္ သည္။ မိမိ အျဖစ္မွ ေဝးေဝး ေျပးေလ – ဘဝ စင္စစ္ သည္ ပို၍ ေမွာင္မိုက္ လာေလ။ အျပန္အလွန္ — မိမိ အတြင္း သႏၱာန္ သို႔ နက္နက္ တိုးဝင္ ငုပ္လ်ိဳးလာေလ – ဘဝစင္စစ္သည္ ပို၍ အလင္းေဆာင္ လာေလ ပင္ ျဖစ္ သည္။ အေဝး သို႔ ေျပးမည္လား၊ အတြင္းသို႔ ငုပ္လ်ိဳး ဝင္မည္လား – ဤ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ သင္ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ ေမြးရာမွ ေသသည္ အထိ ခဏ တိုင္းသည္ သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိသည္။

“အလိုဆႏၵ” ဟူသည္ ၏ စင္စစ္ အဓိပၸာယ္ မွာ – “သင္သည္ အျပင္ သို႔ ေရွးရွဳ ရွာေဖြ ေနရဦးမည္” ဟုသာ ဆိုလိုသည္။ အလိုဆႏၵ သည္ မနက္ျဖန္ ကို ကိုယ္စားျပဳ သည္။ သဘက္ခါကို ကိုယ္စားျပဳ သည္။ အလို ဆႏၵ ရွိျခင္းေၾကာင့္ သင့္တြင္ အနာဂတ္ ရွိေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “က်ေနာ္ အလိုဆႏၵ ရွိေန သည္” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ မွာ – “က်ေနာ္ အခု-ဤေနရာတြင္ မေပ်ာ္ႏိုင္ေသးပါ” ဟု ဆိုလို သည္။ သင္ ၏ အလို ဆႏၵ အတြက္ ျပင္ဆင္ ရဦးမည္။ ေလ်ာက္လွမ္း ရဦးမည္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ရ ဦးမည္။ လိုခ်င္ရာ ၿပီးေျမာက္ ေသာ အခါ မွ ေကာင္းေကာင္း ေပ်ာ္ရႊင္ရ ႏိုင္ လိမ့္မည္ ဟု ေမ်ွာ္လင့္ ထားသည္။

“အလိုဆႏၵ” သည္ ဤ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သမ်ွ အားလံုး ကို ေရႊ႕ဆိုင္း ပစ္ သည္။ ေနာက္ေန႔မွ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ – ေနာက္ေန႔ မွ ခ်မ္းေျမ့ေန ပါ- ေနာင္ အခါမွ ဘာဝနာ ပြားမ်ားပါ – သင့္ အလိုဆႏၵမ်ား အတြက္ သင္လုပ္ရန္ ရွိေသးသည္၊ သင့္တြင္ ဆိုက္ေရာက္ ရန္ ပန္းတိုင္မ်ား ရွိေသးသည္၊ မနက္ျဖန္ ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေသးသည္ ဟု – ၎က တတြတ္တြတ္ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။ စင္စစ္ အလိုဆႏၵ တို႔၏ ပန္းတိုင္မ်ားစြာကို သင္ မည္သည့္အခါမွ မေရာက္ေပ။ ပန္းတိုင္ တစ္ခုကို လွမ္းမိသည့္ တိုင္ – သင္ ဆက္လက္ ေလ်ာက္ လွမ္း စရာ ပန္းတိုင္ အနႏၱ ျဖင့္ စြဲေဆာင္ ေန မည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤပန္း တိုင္ မ်ားျဖင့္ “အလိုဆႏၵ” ၏ အဓိက ခ်ယ္လွယ္သည့္ အလုပ္မွာ – မည္သည့္ ရွဳေထာင့္က ၾကည့္ပါေစ- တစ္ခုတည္း သာ ျဖစ္ သည္။ ယင္းမွာ- “သင္- ယခု ခဏ ကို သတိ မမူမိေစရန္၊ ယခုခဏတြင္ သင္ မေနထိုင္ ႏိုင္ေစရန္၊ ယခု ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္သို႔ သင္ မ ေက်နပ္ မႏွစ္သိမ့္ ႏိုင္ေစရန္” ျဖစ္သည္။

သင္ သည္ မည္သည့္ အလိုဆႏၵ မ်ွ မရွိသည့္ အခါ – မည္သည့္ ေနရာ သို႔မ်ွ သြားေရာက္ စရာ မရွိေတာ့ေပ။ အနာဂတ္ ေရွ႕ အခ်ိန္သို႔ လည္း ေမ်ွာ္စရာ ရွိ မေနေတာ့ေပ။ ႐ုတ္ျခည္း ခဏအတြင္း မိမိ သႏၱာန္ အတြင္း ငုပ္လ်ိဳး ဝင္ေရာက္ သြားႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရ ပါလိမ့္ မည္။

ယင္း ငုပ္လ်ိဳး သြားသည့္ ခဏ – ေတြ႔ျမင္ ရသည့္ အရာမွာ ~

– အလင္း ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းေျမ့မႈ ျဖစ္သည္။ ယခင္ – တံလ်ပ္ ကဲ့သို႔ ဟုတ္ႏိုးႏိုး ပန္းတိုင္ မ်ားျဖင့္ ေမာပန္း ခဲ့ သမ်ွသည္ – မည္မ်ွ ေမွာင္မိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလင္း ဟူသည္ မိမိ အတြင္း ၌သာ ျဖစ္၍ မိမိႏွင့္ ထပ္တူ အစဥ္အျမဲ တြဲလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ရွာေဖြ စရာ သည္ ျပင္ပ အေဝး တြင္ မဟုတ္၊ ယခုခဏ ၌ပင္ တည္ရွိ ျပည့္စံုေနေၾကာင္း ကို မိမိ ဉာဏ္၊ မိမိ အျမင္ျဖင့္ – ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ေတြ႔ၾကံဳ သိျမင္ ရပါလိမ့္ မည္။

……………………..
June 28th 2012 at 11:55 AM
……………………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: