ငါသည္ ၿငိမ္သက္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္

ၿငိမ္သက္ တိတ္ဆိတ္ စြာ ထုိင္၍ စိတ္အာ႐ံု တို႔ ၏ ကစားျမဴးထူး ခ်ယ္လွယ္သမ်ွ ေစ့ေစ့ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ယင္း အခါတိုင္း ၌ တစ္စ တစ္စ ေပ်ာ္ဝင္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသည့္ မိမိ သႏၱာန္ ကိုသာ ျမင္ေတြ႔ရမည္ ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ အညႊန္းေဘာင္ အနားသတ္ တို႔ ပါးလ်ွ ကုန္ သည္။ သိစိတ္ သက္သက္ ၏ ၾကည္လင္ေနေသာ အျဖစ္ သာ ထင္လင္း က်န္ရစ္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔မ်ွ မဟုတ္ဘဲ – မိမိ အေရျပား တစ္ေထာက္ အတြင္း အဘယ္ အေၾကာင္း ႏွင့္ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနၾက ရပါသနည္း။ လူသည္ ဤ ခႏၶာကိုယ္ တြင္း – တစ္လံမ်ွ အပိုင္းအျခား တစ္ခုတည္း၌ ရွိေနသည္ မဟုတ္ေပ။ ၎ထက္ ပိုသာ ေသာ အျဖစ္ သည္ ျမင္ႏိုင္သူ တို႔ အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကသည္ ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ရတနာ သည္ သင့္ကိုယ္တြင္း မွာသာ ရွိပါသည္။ မိမိ၏ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ ႏိုင္စြမ္း ေပၚတြင္သာ မူတည္ သည္။ တစ္နည္း — ယင္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ ႏိုင္ သမႈ ကို “ဘာဝနာ” ဟု ဆိုရပါလ်ွင္၊ ဘာဝနာ အားျဖင့္သာ မိမိတို႔ ရတနာဆီ ဆိုက္ေရာက္ ႏိုင္သည္။ ဘာဝနာ အားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကာလ ၏ အညႊန္းေဘာင္ကို ေနာက္တြင္ စိတ္ခ်လက္ခ် ခ်န္ထား ခဲ့ႏိုင္သည္။

ဘာဝနာ မရွိ ခဲ့ပါလ်ွင္ သင္သည္ အခ်ိန္ကာလ ၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းမ်ွ ထက္ ဘာမွ မပိုေပ။ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ဝင္ေရာက္ ေနသည့္ သင္၏ အျဖစ္ သည္ အဘယ္မွာ အဆံုးသတ္ ပါမည္နည္း။ စင္စစ္ – ေသျခင္းတရား ၌ သာ အဆံုး ကမၸတ္ တည္ရွိ၏။ ေသျခင္းတရား သည္ သင္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစား ပမ္းစား ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ၾကသည့္ အရာရာတိုင္းကို သဲအိမ္မ်ား သဖြယ္ အလြယ္ တကူ တိုက္စား သြားလိမ့္မည္။

ဆင္းရဲသား ၏ တဲအိမ္ငယ္ ကို ဖ်က္ဆီးခ်ရန္လည္း အလြယ္တကူ အစြမ္း ရွိသကဲ့သို႔၊ ေသျခင္းတရား သည္ မင္းဧကရာဇ္ တို႔၏ ခမ္းနားေသာ နန္းေဆာင္ မ်ား ကို လည္း ေခ်ဖ်က္ ခ်ရန္ အစြမ္း ရွိသည္။ သူေတာင္းစား ကိုလည္း လြယ္လင့္တကူ ေခၚယူ သြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ မင္းစိုးရာဇာ တို႔ကိုလည္း ခ်မ္းသာ မေပး၊ ေခၚေဆာင္ သြားလိမ့္မည္ခ်ည္း။ ဖ်က္ဆီး ပစ္ခ်ျခင္း တည္း ဟူေသာ နိဂံုး အဆံုးသတ္ျပဳရာတြင္ ေသျခင္းတရားသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၊ တတ္ပြန္ေသာ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္၏။ သူ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမႈ၌ – မည္သည့္ မ်က္ႏွာ ကိုမ်ွ ငဲ့ကြက္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ – သူ႔ကို မလို၊ က်ဥ္လိုေသာ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဖို႔ သူ က်က္စားေသာ နယ္ပယ္ကို ဂ႐ုျပဳရန္ လိုပါသည္။

သူ က်က္စားေသာ နယ္ပယ္သည္ အျခားမဟုတ္။ “အခ်ိန္ကာလ” ႏွင့္ “ေနရာေဒသ” ဟူေသာ အညႊန္းေဘာင္ မ်ား အတြင္းသာ ျဖစ္ သည္။ သူတိုက္စား ဖ်က္ခ် သြားႏိုင္ သည္မွာ ယင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ ေဘာင္မ်ား အတြင္း၌သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလ ၏ အညႊန္းေဘာင္ အတြင္း တြယ္ညိ ေနသမ်ွ အရာ အားလံုး ကို အဆံုးသတ္ ပ်က္သုဥ္း ၿဖိဳခ်ပစ္ရန္ သူသည္ ပုန္းခို ေစာင့္ဆိုင္း လ်က္ ရွိသည္။ အညႊန္းေဘာင္ အတြင္း ေပ်ာ္ျမဴး ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည့္ အရာရာ တိုင္းကို မၾကာေသာ ကာလတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ဖ်က္ဆီး ပစ္ရန္ မ်က္ေစ့ ေဒါက္ေထာက္ ရွဳၾကည့္ လ်က္ ရွိသည္။

လူသည္ ၎ က်က္စား ေပ်ာ္ေမြ႕ရာ အညႊန္းေဘာင္ကို သူ မဦးခင္ ကတည္းက ေခ်ဖ်က္ခ် ႏိုင္စြမ္း ရွိပါ၏။ ယင္း အစြမ္းသည္ မည္သည့္ ကာလ၊ မည္သည့္ ေဒသ၊ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန ေအာက္၌ မဆို – သင့္ကိုယ္တြင္း ၌သာ အထီးတည္း တည္ရွိ သည္။ သင္၏ ငုပ္လ်ိဳး ဝင္ေရာက္ ႏိုင္သည့္ အျဖစ္ ကို၊ သင္၏ ဆိတ္ၿငိမ္ ႏိုင္သည့္ အျဖစ္ ကို ၿငိမ္သက္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ တည္ရွိသည္။

………………..

Photo Credit: Vertical Here-Now

………………..
August 7th 2012 at 7:54 PM
………………..
https://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
http://zayyah.blogspot.com/

About zayya
Just Be. That's Enough! Shared words with Silence.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: