ဣႆရ ထံပါးသို႔ တစ္ေခါက္တစ္ေလ

ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ဘဝေပါင္း မ်ားစြာ၊ ခႏၶာေပါင္း မ်ားစြာ ဣႆရ အရွင္ ကို ရွာေဖြ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ ရွိသည္ ဟု သတင္း ၾကား စဥ္ ကပင္ အျမတ္ တႏိုး ရွာေဖြ ခဲ့မိ သူ ျဖစ္သည္။ မ်က္လံုး စံုမွိတ္ ရွာေဖြ ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ ေပါင္းလည္း မနည္း လွ သကဲ့သို႔ နည္းနာ နိႆယ အစံုျဖင့္ ေဖြရွာ ခဲ့သည့္ ဘဝေပါင္း လည္း မနည္းလွ။

ေနာက္ပိုင္း — မလွမ္း မကမ္း က ၾကယ္တစ္ပြင့္ အနီး အပါး တြင္ သူ႔ ကုိ ရံဖန္ ရံခါ သေဘာမ်ိဳး ျမင္ေတြ႔ လိုက္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ပီတိ ျဖစ္မိ ၏။ ၾကယ္ ဟူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ႏွင့္ မည္မ်ွ ကြာေဝး ေနသည္ ဆိုဦး – သူ႕ကို ျမင္ေတြ႔ ရသည္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ အေရး ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ ရွာေဖြမႈ သည္ စင္စစ္ အက်ိဳး မယုတ္ ေၾကာင္း အာမခံ ခ်က္ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ဘုရား သခင္ ကို ရွာေဖြ ေန သည္ ဆိုျခင္းမွာ အလဟႆ မဟုတ္ေၾကာင္း – (သူ႔ထံ ေရာက္ရွိရန္ မည္မ်ွ ကြာေဝး သည္ ျဖစ္ပါေစ) သူ႔ကို အမွတ္မဲ့ ျမင္လိုက္ ရသည္ ဆိုျခင္း ကပင္ တေန႔ေန႔ သူ႔ဆီ ဆိုက္ဆိုက္ ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းျပ လ်က္ ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္ တြင္မူ – ယင္း ၾကယ္စင္ အနား သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ေရာက္ ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၎ ဌာေန တြင္ ဣႆရ အရွင္ မရွိ။ ကၽြႏု္ပ္ ေရာက္ မဆိုက္ တြင္ပင္ သူ သည္ အျခား တစ္ေနရာ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားခဲ့ ၿပီ။ မည္သို႔ ျပဳရ မည္ နည္း- ကိစၥေတာ့ သိပ္ မရွိ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရွာေဖြ သူ ျဖစ္ ၍ မေရာက္ မခ်င္း၊ ရေအာင္ – ရွာေဖြ ေနဦးမည္။ သူ႔ကို ျမင္ႏိုင္ ေနရ သည္ ကပင္ ကၽြႏ္ုပ္ ၏ အား ျဖစ္သည္။ သူ အဘယ္ သို႔ ေရာက္ ေန မည္ ကို ကၽြႏု္ပ္ မ်က္ရမ္း မွန္းဆ၊ ၾကည့္၍ ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၌ ဤေျခ၊ ဤ လက္၊ ဤႏွလံုး အိမ္ ရွိသည္။ သူ႔ ေျခရာ လက္ရာ မ်ား ကို ကၽြႏ္ုပ္ ရွာႀကံ ေနဦးမည္။ သူ မည္သည့္ ေနရာ သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း – ေတြးဆ ေန ဦး မည္။ အေဝးကြာ ဆံုးတြင္ တည္ရွိ ေနပါ သည္ ဆိုေစ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ကို လက္ယပ္ ေခၚလ်က္ ရွိသည္။ – ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ မ်ား ထံုမႊမ္း ေပးထားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Read more of this post

ေလာကတြင္းမွ ေန၍သာ : On sufism

ဆူဖီ သည္ ေရွာင္ခြာေျပးတတ္သူ မဟုတ္။ ေရွာင္ခြာ ထြက္ေျပးျခင္း သည္ ဆူဖီတို႔၏ အစဥ္အလာ မဟုတ္ေပ။ ဆူဖီသည္ ယင္း သို႔ ေရွာင္ခြာေျပး သည့္ ဝါဒကို အျပည့္အဝ ဆန္႔က်င္သည္။ ေလာက တြင္ ခ်မ္းေျမ့ ၾကည္ရႊင္ စြာ ေနထိုင္ျခင္း၊ ျဖစ္တည္သည္ ကို ျဖစ္တည္ သည့္ အတိုင္း ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ဘဝ၌ ေမြ႔ေပ်ာ္ျခင္း သည္ ဆူဖီတို႔၏ အေျခခံက်ေသာ အမူ အက်င့္ ျဖစ္ သည္။ ေလာက ၌ ဖန္ဆင္းရွင္ ဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ ရန္ အေၾကာင္းသည္ ဖန္ဆင္းထားရွိသည့္ အရာတို႔၌ အျပည့္အဝ ေနထိုင္ျခင္းမွ တစ္ပါး အျခား မရွိေၾကာင္း ဆူဖီတို႔ လက္ခံ သည္။ ဘုရား သခင္ ဖန္ဆင္း ထားရွိၿပီးေသာ အဘယ္အရာ ကမွ သင္သည္ စြန္႔ခြာေျပးခဲ့ရန္ မ လိုအပ္ေပ။ ျဖစ္ရွိေန သည့္ ေလာက ကို စြန္႔ခြာေျပးျခင္း ဟူသည္ ဘုရားသခင္ ကို စြန္႔ခြာေျပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘုရား သခင္ ဖန္ဆင္းထားၿပီး သည္တို႔ကို ေရွာင္ခြာ ပစ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ ကို သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္း အားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း ျဖစ္ ပါ၏။

သို႔ေသာ္ Renunciation ေတာထြက္ျခင္း၊ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း အက်င့္ ဟူသည္ မရွိ မဟုတ္၊ ရွိ၏။ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဆူဖီတို႔ သည္ ေလာက ကို ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြား ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ထံ ဆိုက္ေရာက္သည့္ ခဏ ၌ ေလာက သည္ ျမဴတစ္စႏွယ္ ပေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ — ဤေလာက၌ ဘုရားသခင္ထံ ဆိုက္ေရာက္သည္ ၏ အျဖစ္ေနာက္ ၌ အဘယ္ အရာ ကိုေရာ စြန္႔ခြာ ခဲ့ရဦး မည္နည္း – စင္စစ္ ဘုရားသခင္မွ တစ္ပါး အျခား မရွိေပ။

ဆူဖီ တို႔ သည္ ေလာက ကို အရင္းအတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ ထံသို႔ ဆိုက္ေရာက္ ၏။ ယင္း၏ ဟိုမွာဘက္တြင္ ဘာမ်ွ ရွိမေန ေတာ့ ေပ။ ေလာက သည္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အထင္အျမင္မွား အတၱမ သည္လည္းေကာင္း – ယင္းအခါ၌ စိမ့္ဝင္ ပေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာ – အျခားကမၻာ၊ ဤေလာက – အျခားေလာက ကြဲျပားျဖစ္တည္ မေနေပ။ အားလံုးသည္ တစိတ္ တေပါင္း တည္း ဘုရား သခင္ အျဖစ္ ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ၎တို႔အတြက္ “စြန္႔ခြာရန္” ဟူသည့္ ေဝါဟာရ မွာ စင္စစ္ အဓိပၸာယ္ မရွိေတာ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆူဖီ တို႔က –

“God is available, it is already available. All that you need is an uncomplicated mind, all that you need is a state of no-motivation. All that you need is to fall into the silence of this moment, no trying to achieve something tomorrow”

“ဘုရား သခင္ သည္ အလွမ္းကြာေဝး ေနသည္မဟုတ္။ ယခု ပင္လ်ွင္ တည္ေနၿပီး၊ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆင္သင့္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ သင္ အားထုတ္ ရန္ လိုသည့္အရာမွာ – ရွဳပ္ေထြး ေနာက္က်ိ မေနေသာ (ဝါ) ၾကည္လင္ေသာ သင္၏ စိတ္သာ ျဖစ္သည္။ သင့္ အတြက္ ယခု တခဏ ဆိတ္ၿငိမ္ေန သည့္ အျဖစ္သာ လိုအပ္သည္။ နက္ျဖန္၊ ေနာက္ တစ္ခဏ၊ အနာဂတ္ တို႔ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ရယူေနစရာ တစံုတရာ ဘာမ်ွ မရွိ။” ဟူ၏။

Read more of this post

သို႔ျဖင့္ ~

ကၽြႏ္ုပ္ သည္ လူရူး ျဖစ္ ၏။ ဤအဆို သည္ ေျမၾကီး လက္ခတ္ မလြဲ မွန္ပါ၏။ အဘယ္ ကဲ့သို႔ လူရူး ျဖစ္လာ ပါသနည္း ဆိုသည္ကိုမူ သင္ သိလို လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ရွင္းပါမည္။ ျဖစ္ပံုက ဤသို႔ –

နတ္ဘုရား အေျမာက္ အမ်ား၊ ေပါခ်င္း ေသာခ်င္း – ထြက္ မလာၾကခင္ တစ္ေန႔ က အစျပဳသည္။ အတန္ၾကာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ ေန ျပီး ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္ ႏိုးထ လာ သည္။ ခ်က္ခ်င္း သိလိုက္ မိသည္ က – ကၽြႏု္ပ္၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား အားလံုး မရွိ ေတာ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ။ အဘယ္ မွာမွ ရွာမရ။ အတန္ၾကာ – အိပ္မႈန္ စံုမႊားျဖင့္- အထိတ္ တလန္႔ ျဖစ္ ေနမိေသး၏။ ျပီးမွ သူရို႕- အခိုးခံ လိုက္ရ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ ၍ သိလိုက္ သည္။

စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္ မ်က္ႏွာဖံုး မ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္ ျမတ္ႏိုး ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ အားလံုး ကို လည္း – ကိုယ္တိုင္ ဒီဇိုင္း ဆြဲ- စိတ္တိုင္းက် ဖန္တီး ထား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္သက္ စြာ လည္း ဝတ္ဆင္ လာ ခဲ့ သည္ မွာ ၾကာျပီ။ အခု မရွိေတာ့ျပီ။ – လာခိုး သြား ၾကသည္တဲ့ – က်ိန္ဆဲခ်င္ စရာ ေကာင္း လိုက္ ပါဘိ။

စိုးရိမ္ တၾကီးျဖင့္ အိမ္ျပင္ ထြက္သည္။ လမ္းလယ္ေခါင္ ေရာက္သြား သည္။ – မ်က္ႏွာဖံုး မပါေသာေၾကာင့္ မိမိ မ်က္ႏွာက ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ။ သို႔ေသာ္ ယင္း အျဖစ္ကို သတိမထားမိ။ –

“သူခိုးဗ်ိဳ႕ – သူခိုး – သူခိုး ! – ေအေပး သူခိုးေတြ – က်ဳပ္ မ်က္ႏွာဖံုးေတြ အကုန္ ခိုးသြား သဗ်ိဳ႕” – စိတ္လိုလက္ရ ကုန္း ေအာ္ပစ္လိုက္သည္။

လမ္းသြား လမ္းလာ က်ား၊ မ အမ်ားစု (ဝါ) အားလံုး က ကၽြႏု္ပ္ ကို စိမ္းစိမ္း ၾကည့္ သည္။ ေစ့ေစ့ ၾကည့္ သည္။ ခိုးခိုးခစ္ခစ္ ရယ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလ်ွင္ ကၽြႏု္ပ္၏ မ်က္ႏွာ ကို ၾကည့္၍ ေၾကာက္လန္႔ သြားၾက ဟန္ တူ၏။ သူရို႕ အိမ္ခန္း မ်ား ထဲသို႔ ေျပးဝင္ ကုန္ၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္ လည္း ယင္း အခ်ိန္က ပစၥည္း မႊန္ မႊန္ေန ပါသည္- အမႈ မထား ခဲ့မိ။

Read more of this post

ႏွလံုး ဝတ္လႊာခ်ပ္ေလးမ်ား

လူသားတိုင္း အတြက္ ႏွလံုးအိမ္ဟာ အခ်ုိဳ႕အတြက္ သိသိသာသာ အာရံုခံႏိုင္တာ ရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕အတြက္ အာရံုခံႏိုင္စြမ္း ရွိခ်င္မွ ရွိတယ္။ ဘာလို႔ဆို တစ္ခ်ိဳ႕က အိပ္ေပ်ာ္ေနျပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ အတြက္သာ ႏိုးၾကားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေနတဲ့သူ ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ ေနသူေတြကလည္း မ်က္ျမင္ေလာကမွာ ေရာျပြန္းေနတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ – လူတစ္ဦးအတြက္ မိမိ ရဲ႕ အာရံုဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အား အစြမ္းဟာ မိမိရဲ႕ အသိအျမင္ ၾကည္လင္မႈ ေပၚမွာသာ မူတည္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ အက်င့္အၾကံ ၊ သိျမင္မႈ အားအစြမ္း အတိုင္းသာ – ၎ရဲ႕ ႏွလံုးအိမ္ဟာ ဖြံ႕ျဖိဳး မႈ ရွိတယ္။ ပန္းေလး တစ္ပြင့္နဲ႔ တူတယ္။ ေရခံ ေျမခံ၊ သဘာဝ အား အျဖည့္ခံေတြ ေတာင့္တင္း ၾကည္လင္ေနႏိုင္ မွသာ အသာယာ ဆံုး ပြင့္လန္း ႏိုင္တယ္။ ေလဒဏ္ ေနဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ထိုက္သင့္ သေလာက္ ဖူးပြင့္ခြင့္ မရဘဲ ေၾကြလြင့္ သြားတဲ့သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိၾကပါတယ္။

ဒါေပတဲ့ အားလံုးမွာ တူညီေနတာ ရွိတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ဘဝရဲ႕ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပေနတဲ့ အသံ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝဟာ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး အေပၚ ညီတူညီမ်ွ ဖြင့္ဆို ျပထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရဲ႕ ခဏတိုင္းမွာ အညီအမ်ွ စီးဆင္းေပးေနတယ္။ သူ႕ရဲ႕ စီးဆင္းျဖတ္သန္း သြား တဲ့ ႏႈန္းဟာ အတူတူပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ေတြမွာ မတူညီၾကရျခင္းဟာ အဲ့ဒီ ဘဝအေပၚ သိျမင္မႈ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း အေပၚမွာသာ မွီတည္ေန ပါတယ္။

ေကာင္းကင္ယံမွာ သာေနတဲ့ လကေလး နဲ႔ တူပါတယ္။ လေသာ္တာ ဟာ တစ္ခါတစ္ရံ မွာ တျခမ္းပဲ့ေလး လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ျပည့္ခ်င္ လည္း ျပည့္ ေနႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ လံုးဝ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရဲ႕ အျမင္မွာ လေလးက ပိန္လိုက္ ေဖာင္းလိုက္၊ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားလိုက္ ျဖစ္ေန ေပမယ့္ – လရဲ႕ ပင္ကိုယ္ သဘာဝေလး မွာေတာ့ နကိုကတည္း က ျပည့္တင္း ျပီးသားပဲ။ တစ္ေနရာ၊ တပါဒ မွ ေလ်ာ့ပါး မသြားဘူးရယ္။ လူေတြ ရဲ႕ အျမင္အာရံု မမွီႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လည္း ျပည့္တင္းျမဲ ျပည့္ တင္း တည္ရွိေနတယ္။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္ ? ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဘဝ သံစဥ္ဟာ အဲ့ဒီ လကေလးနဲ႔ အျပည့္အဝ တူညီပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝင္းထိန္ေအာင္ သာေနေပမယ့္ – တိမ္သလႅာ ကြယ္လို႔ ေမွာင္နဲ႔ မည္းမည္းသာ တဝဲ လည္လည္ ျဖစ္ေန ရတာမ်ိဳး ရွိေနရတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ရင္ထဲက တိမ္သလႅာေတြကို ဘယ္လိုဖယ္မလဲ။ အားလံုးမွာ ညီတူညီမ်ွ ဝင္းၾကည္ေနတဲ့ လကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုျမင္ ရမလဲ။ ဒီ အျမင္ရရွိဖို႔ တိမ္သလႅာဖယ္ရွားတဲ့ အျဖစ္ဟာ ဆူဖီ ဆရာေတြရဲ႕ လမ္းမွာ အေရးပါတဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ အတုအေယာင္ ( ဝါ) မိမိရဲ႕ အတၱ ( နာ့ဖ္ ) (ဝါ) false self ဟာ တိမ္သလႅာလို႔ ဆိုရင္ အဲ့ဒီ တိမ္သလႅာကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ ဟာ ဆူဖီ ဆရာမ်ားရဲ႕ အက်င့္အၾကံမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆရာေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးဟာ အဲ့ဒီ အတၱနဲ႔ ပိတ္ေလွာင္ေနရာ က ရုန္းထြက္ ဖို႔ အဲ့ဒီ အက်င့္အၾကံေတြနဲ႔ လံုးပန္း တယ္။

Read more of this post

Oh! God.

ဘုရားသခင္ သည္ ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။ ညလည္း ျဖစ္သည္။
ေဆာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေႏြလည္း ျဖစ္သည္။
စစ္မက္ လည္း ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ျဖစ္သည္။
ျခိဳးျခံျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ အလိုရမၼက္ ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ေရသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ပင္ ၾကည္လင္လ်က္ ႏွင့္ ေနာက္က်ိ၏။
ငါး သတၱဝါတို႔ အတြက္ ေသာက္သံုး ေစႏိုင္၍ က်န္းမာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္သကဲ့သို႔
လူတို႔ အတြက္ ေသာက္သံုး မရႏိုင္ေအာင္ျပဳ၍ မရဏကို ဖန္တီးေပးတတ္၏။

ေန႔ႏွင့္ည၏ သဘာဝကား ဧက၊ တစ္ခုတည္းသာ တည္း။
အထက္တက္ျခင္း၊ ေအာက္နိမ့္ျခင္းတို႔သည္လည္း တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ခုတည္းသာတည္း။

အိပ္ေပ်ာ္သူမ်ား သည္ ( တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ႏိုးၾကား ေနၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္၍
ေလာကဓာတ္ အတြင္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။

စက္ဝိုင္းတစ္ခု ကဲ့သို႔ပင္
အစ နွင့္ အဆံုးသည္ ထပ္တူညီ ေနၾကရ၏။

Heraclitus
The Hidden Harmony


Then God said, “Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground.” So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.

ဘုရားသခင္ ( God ) ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ကို ပုဂၢိဳလ္ တစ္စံုတစ္ဦး အျဖစ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လူေတြ အျမဲတေစ ယူဆ တတ္ၾကလြန္းလို႔ – ကမၻာမွာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ၾကံဳေနရတယ္။ ဘုရားသခင္ အေျချပဳ -ဘာသာ တရား ေလ့လာတဲ့ Theology ဘာသာရပ္ ကေန– ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ထုတ္ေပးလိုက္သမ်ွ ေမးခြန္းပုစၦာ ျပႆနာေတြ အားလံုးဟာ– အဲ့ဒီ အသံုးမက်တဲ့ သင္ခန္းစာ ေတြ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ အရင္းအျမစ္က – ဘုရားသခင္ကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ မွတ္ယူ ေနလို႔ပဲ။

ဘုရားသခင္ဟာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ ႏိုင္ဘူး။ – ဒီအခ်က္ကို နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း ျမင္သာ ႏိုင္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ေျပာၾကည့္ မယ္။ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ မိုဟာမက္ဒင္ စတဲ့ ဘာသာဝင္ ေတြ အျဖစ္ ၾကီးျပင္း လာသူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဘုရားသခင္ ကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ ခံယူ ထားတတ္ ၾကတယ္။ ခံယူ ထားတတ္ၾကတာ မ်ားတယ္။ ဘုရားသခင္ ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ခဲယဥ္းတယ္။ လူပံုစံ အျဖစ္၊ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ဘုရားသခင္ကို ေတြးထင္ ၾကမယ့္ အျမင္ဟာ တကယ္က – အတၱ ဗဟုိျပဳတဲ့ အျမင္၊ လူသား ဗဟုိျပဳတဲ့ အျမင္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာ မွာ -“ဘုရားသခင္ဟာ သူနဲ႔ ပံုစံတူ အျဖစ္ လူသားကို ဖန္ဆင္းတယ္” လို႔ ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္။ ႏို႕ေပမယ့္ တကယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ေျပာင္းျပန္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူေတြ ကသာ သူတို႔နဲ႔ ပံုစံတူ အျဖစ္ ဘုရားသခင္ ကို ဖန္တီး ေနၾကတယ္။ လူေတြ ဆိုတာ ကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ေနတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ဘုရားသခင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး -အေျမာက္ အျမား ေပၚေပါက္ လာရေတာ့တယ္။

Read more of this post

မုဒုစ

မုဒု – ဆိုတာဟာ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္း၊ ၾကည္လင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္း ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရား ကို အမွန္စင္စစ္ ပြားမ်ားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ ပါ။ ဒါေပမယ့္ မုဒု – ကို နာခံလြယ္ျခင္း လို႔လည္း ေခၚဆို နားလည္ ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အတူတူ ပါပဲ။

မုဒု ဆိုတာကို ဒီထက္ ပို ရွင္းေအာင္ ေျပာရင္ – စိတ္ကူး၊ အေတြး ဘာမွ မရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ အေျခအေန ပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သႏၱာန္မွာ အေတြးေတြ၊ ခံစားခ်က္ ေတြ အကုန္အစင္ ဖယ္ရွား ထားျပီးျပီ ဆိုတဲ့အခါ ၊ သိစိတ္ အစဥ္ တစ္ခုလံုး ရွင္းသန္႕သြားတဲ့ အခါ အဲ့ဒီ အေျခအေန ကို မုဒု လို႔ ေခၚပါတယ္။ စင္စစ္ မုဒု ဟာ ျမင့္ျမတ္ရာကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ တံခါး ေပါက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ စိတ္အစဥ္ အသြင္ သ႑ာန္ ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး ျဖစ္တည္ ရံုမ်ွ ျဖစ္တည္ေနပါေစ — မုဒု ကို ခင္ဗ်ား သိရွိရ ပါလိမ့္မယ္။

ဆင္ျခင္ အေတြးေတြ ၊ ခံစားခ်က္ေတြ နဲ႔ ရွိေနစဥ္မွာ ခင္ဗ်ားဟာ လက္ရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ခင္ဗ်ား အျဖစ္ကေန အေဝးၾကီးကို ေရာက္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ား ပိုျပီး ေတြးေခၚ စဥ္းစားေလ ၊ ခင္ဗ်ား ျဖစ္တည္ခ်က္ ကေန ပိုပိုျပီး ေဝးသြားေလပဲ။ ခင္ဗ်ား အေတြးစဥ္ကို တစ္ခုခ်င္း ဖယ္ဖ်က္ခ် ၾကည့္ပါ၊ ခံစားခ်က္ေတြကို ေျဖေလ်ာ့ ၾကည့္လိုက္ပါ၊ အခုလက္ရွိ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေလး ကိုသာ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေတြ႕ရပါ လိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ား ဘာကိုမွ ေတြးေခၚ မေနေတာ့ဘူး၊ ခင္ဗ်ား စိတ္မွာ ဘယ္ စကားလံုး၊ ဘယ္ ပံုရိပ္မွ ရွိမေနဘူး။ ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ား အျဖစ္သာ အထီးတည္း ၾကြင္းက်န္ရစ္ ေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ – ခင္ဗ်ား ဦးေႏွာက္ အတြင္း သယ္ေဆာင္ ေနသမ်ွ ဝန္ထုပ္ အားလံုး ျဖဳတ္ခ်သြားတာကို မုဒု လို႔ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ ဝန္ထုပ္ေတြ ခင္ဗ်ားမွာ ရွိေနတယ္။ အဲ့ဒီ ဝန္ထုပ္ေတြဟာ ခင္ဗ်ား အတြက္ တကယ္ေတာ့ အက်ိဳးမဲ့ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား အေတြးစဥ္ ေတြက အတိတ္ေတြကို ျပန္ေခၚယူေနမယ္ ဆိုပါစို႔။ အတိတ္ အေၾကာင္းေတြ၊ အတိတ္ ပံုရိပ္ေတြ၊ ျပီးခဲ့တဲ့ မေန႕က၊ မနက္က၊ မႏွစ္က၊ ဟိုး လြန္ေလျပီးေသာ အခါက- စသျဖင့္ – ခင္ဗ်ား အာရံုက်ရာ ပံုရိပ္ေတြဟာ ခင္ဗ်ား အခု ဒီစာ ဖတ္ေနစဥ္မွာပဲ ခင္ဗ်ားေခါင္းထဲ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေတြးစဥ္ ထဲကို တစ္ဝဲလည္လည္ ဝင္ေရာက္လာၾကမယ္။

အဲ့ဒီ အတိတ္ဆိုတာဟာ စင္စစ္ ဘာမွ အသံုးမဝင္ေတာ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပဲ ။ အဲ့ဒီ ျဖစ္စဥ္က ျဖစ္ပ်က္ ျပီးေနျပီးသားပဲ ။ အသစ္ တစ္ၾကိမ္ ထပ္တူ က်ေအာင္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ သေဘာတစ္ခု သက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခု က်ေနာ္ ေျပာတာကို ခင္ဗ်ား အလြယ္တကူ ေခါင္းညိမ့္ နိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဘာလို႔ ဆို ခင္ဗ်ား ဒီလို စကားလံုးမ်ိဳး အထပ္ထပ္ ၾကားဖူးခဲ့လို႔ပါ။ က်ေနာ္ ဆိုလိုတာက – တကယ္ အသံုးမက်တာကို သိရင္ – အဲ့ဒီ အေတြးေတြ ခင္ဗ်ား တကယ္စြန္႔ပစ္ႏိုင္လား ။ စင္စစ္ ခင္ဗ်ား မစြန္႔လႊတ္ ႏိုင္ဘူးရယ္။ အေတြး ပံုရိပ္ေတြ၊ ခံစား ခဲ့သမ်ွေတြကို ခင္ဗ်ား တဝဲလည္လည္ သိမ္းပိုက္ ယူေနဦးမယ္။ ခင္ဗ်ား အဲ့ဒီ အေပၚ သာယာ ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လည္း ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ သိရက္နဲ႔ ခင္ဗ်ား ဆြဲေခၚ ထားေနတုန္းပဲ။ ခင္ဗ်ား ထင္ျမင္ ယူဆထား တဲ့ “မွတ္ဥာဏ္” ဆိုတာၾကီး အထဲမွာ ခင္ဗ်ား အထပ္ထပ္ ရိုက္ထည့္ သိမ္းဆည္း ထားေနတုန္းပဲ။

ဘာဝနာကို ထံုမႊမ္းထားၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္တာက – စိတ္ဆိုတာ ဟာ တစ္ၾကိမ္မွာ တစ္ခုပဲ လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ ဘယ္ သတၱဝါ မဆို အတြက္ မွန္ကန္ေနတဲ့ သေဘာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္စြမ္းဟာ လိုက္မမွီ ေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားဟာ တစ္ၾကိမ္တည္းမွာ အမ်ားၾကီး အာရံု ခံစား ႏိုင္တယ္ လို႔ ထင္ေနတယ္။

Read more of this post

ဆုေတာင္း ဘာဝနာ

Question: က်ေနာ္ ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းခ်င္တယ္။ ဘယ္လို ဆုေတာင္းရမလဲ ေျပာျပႏိုင္မလား။

Answer : ဘုရားသခင္ က သူ႔ျပႆနာ နဲ႔ သူ ရွဳပ္ေနမွာပါဗ်။ က်ေနာ့ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေတာ့ – ခင္ဗ်ား သူ႔ကို သြား မေနွာင့္ယွက္ လိုက္ပါနဲ႔ ။ သူ ဖန္ဆင္း ခဲ့တဲ့ သူေတြ တစ္ျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေသေန ၾကတာ ခင္ဗ်ား ျမင္ေတြ႔ ေနရတယ္ မဟုတ္လား။ အဲ့ေတာ့ ခင္ဗ်ား ျပႆနာကို ခင္ဗ်ား ပဲ ေျဖရွင္းတာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ဘာလို႔ သူ႔ဆီမွာ သြားျပီး ဆုေတာင္း ေနမလဲ။ ဘုရားသခင္က ခင္ဗ်ား ဆုေတာင္းေတြ ကို မလိုအပ္ဘူးရယ္။ တကယ္တမ္း အဲ့ ဆုေတာင္းေတြ ကို လိုလား ေနတာက – ခင္ဗ်ား ပါ။ ခင္ဗ်ား က ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဆႏၵေတြကို အသံနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာပစ္ လိုက္ခ်င္တာ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ ေတြ ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကြန္ပလိန္းေတြ ( Complains ) – အဲ့ဒါေတြကို စကားလံုး စီျပီး ဖြင့္ထုတ္ ပစ္လိုက္ ခ်င္တာ။ ဒါဟာ လူေတြက “ဆုေတာင္း” ဆိုျပီး အမည္ ေပးထားတဲ့ အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီလို ကိစၥ ကေတာ့ ျဖင့္ ဒီလို မျဖစ္သင့္ ပါဘူးဗ်ာ” ဆိုတဲ့ ကြန္ပလိန္းေတြ တစ္ခုျပီး တစ္ခု၊ တစ္ခုျပီး တစ္ခု၊ ခင္ဗ်ား ရြတ္မယ္။ ခင္ဗ်ား ရြတ္တဲ့ အဲ့ဒီ စကား ေတြ က ဆုေတာင္း ေတြ နဲ႔ အတူတူ ပါပဲ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ားက ဘုရားသခင္ကို ကူညီခ်င္တာ သက္သက္ပါ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္ လိမၼာ ပါးနပ္တဲ့ နည္းကို သံုးရပါ လိမ့္မယ္။

ဆုေတာင္း ဆိုတဲ့ စာသား စကားေတြ ဖယ္ပစ္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒါေတြက မလိုအပ္ဘူး။ တကယ္ လိုအပ္တာက ဘုရားသခင္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္တဲ့ ဘာဝနာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာ ကသာ ခင္ဗ်ားကို ပံုေျပာင္း ယူတယ္။ သူ႔မွာ ဘုရားသခင္ ဆိုတဲ့ နာမည္ မပါဘူး။ ေနာက္ျပီး ဒီေနရာမွာ ၾကံဳတုန္း ေျပာရရင္ – ဘုရားသခင္ လို႔ သံုးစြဲေနတဲ့ ခင္ဗ်ား ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ ကို မသိပါဘူး။ “ဘုရားသခင္” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ မသံုးဘဲ မသိကိန္း X, Y, Z စသျဖင့္ တစ္ခုခု သံုးမယ္ ဆိုပါေတာ့ ။ ဘယ္လိုပဲ ေျပာင္းသံုးသံုး – အဲ့ဒီ မသိတဲ့ တစ္ခုခု ကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လို သြားျပီး ဆုေတာင္းမလဲ။ ခင္ဗ်ား ဘုရားသခင္ ကို ဆုေတာင္း တဲ့အခါ ဘယ္ ဘာသာစကားကို သံုးပါသလဲ။ God လား၊ ဘုရားသခင္လား၊ အျခား တစ္ခုခု လား။ ဘယ္လို သံုးသံုး- ခင္ဗ်ား ဘုရားသခင္ကို မသိဘူး။ ေျပာတတ္ၾကတဲ့သူ အခ်ိဳ႕ ရွိတယ္။ “ဘုရားသခင္ ကို ဆုေတာင္းေနျခင္း အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို တျဖည္းျဖည္း သိျမင္ လာၾကပါမည္” ဆိုတဲ့ စကား ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ဆုေတာင္း” ဆိုတဲ့ စကား အတိုင္း – ခင္ဗ်ား တကယ္ သိမွသာ ေတာင္းလို႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား တစ္ခုခုကို အရင္သိျပီးမွ အဲ့တစ္ခုခု ဆီက ခင္ဗ်ား လိုခ်င္တာ ေတာင္းႏိုင္မယ္။ ဥပမာ – ခင္ဗ်ား မျမင္ဖူး မသိဖူး တဲ့ သူတစ္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ား ခ်စ္ဖူး သလား။ – မခ်စ္ဖူးပါဘူး။ ခင္ဗ်ား တကယ္ ျမင္ေတြ႔ဖူး၊ သိဖူးမွ ခ်စ္လို႔ ရပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုပဲ က်ေနာ္ တို႔ မျမင္ မသိရတဲ့ ဘုရားသခင္ ကို က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို ၾကိဳျပီး ခ်စ္ေန ႏိုင္မလဲ။ ဘယ္လို သြားျပီး ဆုေတာင္း ေနမလဲ။ စင္စစ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ထဲ တင္းက်ပ္ ေနတာကို စကားလံုးေတြ သံုးျပီး ဖြင့္ထုတ္ ပစ္ဖို႔ပဲ မဟုတ္လား။

ဘာဝနာ ကေတာ့ ရွဳေထာင့္ အျမင္ လံုးဝ ကြဲျပား သြားပါတယ္။ ကဗီရ္ ကလည္း ဘာဝနာကို ပဲ လမ္းညႊန္ျပလိမ့္မယ္။ Read more of this post